II SA/Bd 1287/10 – Postanowienie WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2010-10-25
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Sędziowie:
Wojciech Jarzembski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Wojciech Jarzembski po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu od postanowienia Referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie ze skargi A. K. na decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia […] 2010r. Nr […]/10 w przedmiocie pozwolenia na budowę. postanawia odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie wyroku