I SA/Lu 789/10 – Postanowienie WSA w Lublinie


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2010-10-12
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Wiesława Achrymowicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

I SA/Lu 789/10 POSTANOWIENIE Dnia 31 stycznia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie Przewodniczący Sędzia WSA Wiesława Achrymowicz po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg B. M. i J. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia […] nr […] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dopuszczalności skargi postanawia odrzucić skargę B. M. i skargę J. M.

Uzasadnienie wyroku

I SA/Lu 789/10UZASADNIENIE1. Zaskarżona decyzja określa B. M. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego w 2006 r. Skarżąca sprecyzowała przedmiot zaskarżenia w odpowiedzi na wezwanie / zgodnie z zarządzeniem z 12 października 2010 r. /. Skarżący nie odpowiedział na wezwanie do sprecyzowania przedmiotu zaskarżenia / zgodnie z zarządzeniem z dnia października 2010 r./. Został pouczony, że w razie braku odpowiedzi Sąd przyjmie, że skarży decyzję z […] nr […].2. Skarżący nie uiścili wpisu od skarg / zawartych w jednym piśmie /.3. Opłacenie skargi wpisem jest wymagane stosownie do art. 220 § 1 i art. 230 § 1 – § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – ustawa p.p.s.a. /.4. Zgodnie z zarządzeniami z 19 listopada 2010 r. każdy ze skarżących został pisemnie wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 120 zł. Wezwanie zawierało zakreślenie ustawowego terminu na opłacenie skargi wpisem oraz pouczenie o rygorze na wypadek pozostania bezczynnym.5. Wezwanie zostało doręczone skarżącej w trybie art. 67 § 1 ustawy p.p.s.a. w dniu 24 listopada 2010 r., skarżącemu w trybie art. 72 § 1 ustawy p.p.s.a. w tej samej dacie.6. Skarżąca B. M. uiściła wpis w dniu 6 grudnia 2010 r., po upływie ustawowego terminu 7 dni. Skarżący J. M. nie uiścił wpisu od skargi.7. W dotychczasowym postępowaniu sądowym został zrealizowany tryb z art. 220 § 1 ustawy p.p.s.a. przewidziany dla uiszczenia wpisu od skargi.8. Uiszczenie wpisu od skargi po ustawowym terminie oraz nieuiszczenie wpisu od skargi, pomimo prawidłowego wezwania do wykonania tego obowiązku, uzasadnia zastosowanie obligatoryjnego rygoru odrzucenia skargi stosownie do art. 220 § 3 ustawy p.p.s.a.9. Z tych względów skarga B. M. oraz skarga J. M. podlegały odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 ustawy p.p.s.a.