I OSK 56/10 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2010-01-12
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Podjęto zawieszone postępowanie
Sędziowie:
Wojciech Mazur /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia (del.) WSA Wojciech Mazur po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Gminy D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 września 2009 r., sygn. akt II SA/Po 26/09 w oddalającego skargę Gminy D. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia […] listopada 2008 r. nr […] w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę postanawia: podjąć postępowanie zawieszone przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie wyroku

Postanowieniem z dnia 21 października 2010 r., sygn. I OSK 56/10, Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie zainicjowane przed tymże Sądem skargą kasacyjną wniesioną przez Gminy D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 września 2009 r., sygn. akt II SA/Po 26/09, wydanego w sprawie ze skargi Gminy D. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia […] listopada 2008 r. nr […] w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę.Postępowanie to zostało zawieszone z powodu śmierci uczestnika postępowania T. K. (odpis skrócony aktu zgonu – k. 49).Przy piśmie z dnia 19 stycznia 2011 r. E. K. nadesłała do Sądu wypis Aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia z dnia […] stycznia 2011 r. w którym wskazano spadkobierców T. K.Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:Zgodnie z treścią art. 128 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), – dalej p.p.s.a., Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, a w szczególności w razie śmierci strony – od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo od dnia ustanowienia we właściwe drodze kuratora spadku.W związku z tym, że został wskazany następca prawny zmarłej strony postępowania T. K. – spadkobierca żona E. K., syn D. K., syn D. K. i córka P. K., ustała przyczyna zawieszenia postępowania. W takiej sytuacji, zgodnie z dyspozycją powyższego przepisu, Sąd ma obowiązek podjąć zawieszone postępowanie.Dlatego też na podstawie art. 128 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w zw. z art. 131 p.p.s.a. w zw. z art. 193 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Powr