II SAB/Bd 48/10 – Postanowienie WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6135 Odpady
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2010-09-20
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Elżbieta Piechowiak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2011r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. M., A. B. i J. b. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w przedmiocie nie wydania rozstrzygnięcia postanawia : odrzucić skargę A. B. i J. B.

Uzasadnienie wyroku

Skarżąca K. M. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w przedmiocie nie wydania rozstrzygnięcia.W skardze tej podała, ze w niniejszej sprawie działa także w imieniu A. B. i Jana B. na mocy udzielonych jej pełnomocnictw. W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału, pismem z dnia 28 września 2010r. wezwano K. M. jako pełnomocnika skarżących A. B. i J. B. do uzupełnienia braków formalnych skargi, poprzez złożenie prawidłowych pełnomocnictw procesowych do działania w imieniu skarżących przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi. Pouczono jednocześnie pełnomocnika o skutkach prawnych nieusunięcia opisywanych braków w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania.W odpowiedzi na powyższe wezwanie, pismem z dnia 15 października 2010r. poinformowała, że stosowne pełnomocnictwa przesłała w dniu 20 września 2010r. do sprawy o sygnaturze akt II SAB/Bd 42/10Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:Skarga A. B. i J. B. podlega odrzuceniu wobec nieuzupełnienia braków formalnych, pomimo skutecznego wezwania.Przepis art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – dalej ppsa) zakreśla wymogi formalne skargi w postępowaniu sądowoadministracyjnym, wskazując, że powinna ona odpowiadać ogólnym wymaganiom pism w postępowaniu sądowym, a ponadto określa szczególne warunki, jakim skarga powinna czynić zadość. Spełnienie wszystkich wymogów determinuje skuteczność tego środka zaskarżenia, albowiem jedynie prawidłowa i kompletna skarga może stać się przedmiotem merytorycznych rozważań sądu. Kontrola w tym zakresie należy do przewodniczącego, który – w rozpoznawanej sprawie – zauważył brak w zakresie udokumentowania pełnomocnictwa do reprezentowania strony skarżącej.Zgodnie z art. 34 ppsa, strony i ich organy mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. W myśl art. 36 ppsa, pełnomocnictwo może być ogólne – do prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi, do prowadzenia poszczególnych spraw oraz tylko do niektórych czynności w postępowaniu. Pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Z powyższych przepisów wynika, że reprezentant strony może skutecznie zastępować swego mocodawcę w sprawie sądowoadministracyjnej, jeżeli ten udzielił mu pełnomocnictwa do działania przed sądem administracyjnym.W niniejszej sprawie K. M. wnosząc skargę, nie dołączyła do niej pełnomocnictw, z których wynikałoby umocowanie do podejmowania czynności w postępowaniu przed sądem administracyjnym w imieniu skarżących A. B. i J. B. Stosownych pełnomocnictw nie nadesłano również w wyznaczonym terminie.Zaznaczyć należy, że prawidłowego wykonania zarządzenia nie stanowi nadesłane pismo z dnia 15 października 2010r.(k.21 akt sądowych), w którym skarżąca powołała się na pełnomocnictwa przesłane przez nią do sprawy II SAB 42/10. Pełnomocnictwo J. B. z dnia 25.06.2010r.(k.61 akt IISAB/Bd 42/10) nie zawiera upoważnienia do działania w imieniu tego skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi. Z kolei jak wynika z treści pełnomocnictwa z dnia 20 września 2010r. udzielonego przez Al. B. obejmuje ono upoważnienie do prowadzenia sprawy IISAB/Bd 42/10 (k.60 akt IISAB/Bd 42/10).W związku z powyższym, na podstawie art. 58 §1 pkt 3, wobec nieuzupełnienia braków formalnych skarga podlega odrzuceniu w stosunku do Al. B. i J. B..