II SA/Sz 1049/10 – Postanowienie WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6198 Inspekcja pracy
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Inspektor Pracy
Data:
2010-12-01
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Elżbieta Makowska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Elżbieta Makowska po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki A. na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy z dnia […] Nr […] w przedmiocie nakazu nakładającego obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy postanawia I. odrzucić skargę II. zwrócić stronie skarżącej Spółce A. kwotę […] ([…]) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie wyroku

Spółka z o.o. , reprezentowana przez pełnomocnika adwokata D.T. pismem z dnia[…] . wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Inspektora Pracy z dnia[…] . Nr […] utrzymującą w mocy nakaz Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w przedmiocie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.Zarządzeniem z dnia […] pełnomocnik strony skarżącej został wezwany do usunięcia braku formalnego skargi, w terminie[…] , pod rygorem odrzucenia skargi, przez złożenie oryginału pełnomocnictwa do działania w imieniu strony skarżącej lub uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa.W odpowiedzi na skargę, Inspektor Pracy w wniósł o umorzenie postępowania sądowego, albowiem skarga […] Oddział w została uwzględniona w całości i organ odwoławczy decyzją z dnia […] r. Nr […] uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję ją poprzedzającą Inspektora Pracy Inspektoratu Pracy w przedmiocie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.Do akt sprawy dołączono decyzję wydaną w wyniku autokontroli organu.W zakreślonym terminie, ani do dnia wydania niniejszego postanowienia pełnomocnik strony skarżącej nie uzupełnił wyżej wskazanych braków formalnych skargi.Wojewódzki Sąd Administracyjny w zważył, co następuje:Zgodnie z treścią przepisu art. 34 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "P.p.s.a.", strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Jak stanowi art. 35 § 1 P.p.s.a., pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne.Stosownie do art. 37 § 1 zdanie pierwsze P.p.s.a., pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Nieuczynienie zadość temu wymogowi jest zaś brakiem formalnym, podlegającym usunięciu w trybie art. 49 § 1 P.p.s.a., przy czym wezwanie do wykazania stosownego pełnomocnictwa powinno być skierowane do pełnomocnika. Natomiast nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi powoduje, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a., jej odrzucenie przez sąd.Jak wynika z akt rozpatrywanej sprawy, wezwanie do złożenia oryginału pełnomocnictwa lub wierzytelnego odpisu pełnomocnictwa zostały doręczone adwokat D.T. w dniu[…] . Siedmiodniowy termin do zrealizowania zobowiązania Sądu, obliczony zgodnie z regułą wynikającą z art. 83 § 2 P.p.s.a., mijał zatem […] który to dzień nie był sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy.W zakreślonym terminie ani do dnia dzisiejszego, adwokat D.T. nie nadesłał dokumentu potwierdzającego udzielenie mu pełnomocnictwa przez […] Oddział w, co skutkuje odrzuceniem jej skargi.W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 P.p.s.a., postanowiono jak na wstępie. O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 P.p.s.a.