I OZ 202/11 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6036 Inne sprawy dotyczące dróg publicznych638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
Hasła tematyczne:
Przywrócenie terminu
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2011-03-17
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżone postanowienie i odrzucono wniosek
Sędziowie:
Janina Antosiewicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Janina Antosiewicz po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia R.W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 1 lutego 2011 r. sygn. akt II SA/Go 783/10 o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi R.W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. z dnia […] kwietnia 2010 r. nr […] w przedmiocie zarzutów dotyczących postępowania egzekucyjnego postanawia uchylić zaskarżone postanowienie i odrzucić wniosek o przywrócenie terminu

Uzasadnienie wyroku

Zaskarżonym postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim odmówił R.W. przywrócenia terminu do złożenia skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. z dnia […] kwietnia 2010 r., nr […]. W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż pismem z dnia 29 września 2010 r. strona wniosła skargi na szereg postanowień organów administracji, między innymi na powyższe rozstrzygnięcie Kolegium, utrzymujące w mocy postanowienie Prezydenta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 stycznia 2010 r. Jednocześnie skarżący domagał się przywrócenia terminu do wniesienia skargi na wskazane powyżej postanowienie Kolegium, podkreślając, iż uchybienie terminu wynikło z błędnego pouczenia zawartego w postanowieniu tego organu z dnia […] maja 2010 r., nr […], którym sprostowano omyłki powstałe w postanowieniu z dnia […] kwietnia 2010 r. R.W. podniósł, iż w pouczeniu zawartym w rozstrzygnięciu z dnia […] maja 2010 r. Kolegium wskazało, że strona niezadowolona z postanowienia może zwrócić się z ponownym wnioskiem o rozpoznanie sprawy. Pouczenie to skarżący zinterpretował w ten sposób, iż organ dał mu kolejną możliwość zaskarżenia rozstrzygnięcia z dnia […] kwietnia 2010 r. Spowodowało to, że nie złożył on w terminie skargi do Sądu, którą już miał ówcześnie przygotowaną.W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wskazane przez skarżącego okoliczności nie stanowią przesłanki przywrócenia terminu w myśl art. 87 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej ustawą P.p.s.a. Zdaniem Sądu skarżący nie wykazał, aby uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy, nie można było też uznać, iż dochował on należytej staranności w dbałości o swoje interesy. W ocenie Sądu strona winna – mając wątpliwości – zwrócić się do organu lub do Sądu o wyjaśnienie, czy słusznym jest jej pogląd, że wydanie postanowienia o sprostowaniu omyłek eliminuje z obrotu prawnego rozstrzygnięcie z dnia […] kwietnia 2010 r.Ponadto Sąd podkreślił, że w jego opinii skarżący nie dochował siedmiodniowego terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności w postępowaniu. Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że o fakcie uchybienia terminu strona dowiedziała się najpóźniej w dniu, w którym doręczono jej ostateczne rozstrzygnięcie dotyczące sprostowania omyłki w postanowieniu z dnia […] kwietnia 2010 r. Doręczenie takie nastąpiło w dniu 2 września 2010 r., zaś wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi złożono w dniu 1 października 2010 r. wraz ze skargą.Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł R.W., podtrzymując swoje stanowisko zawarte we wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi. Skarżący podkreślił, że nie ponosi winy w uchybieniu, bowiem działał w przeświadczeniu o prawidłowości podejmowanych przez niego czynności, wywołanym nieprecyzyjnym pouczeniem Kolegium zawartym w postanowieniu z dnia […] maja 2010 r., w którym organ wskazał, że strona niezadowolona z postanowienia może domagać się ponownego rozpoznania sprawy. Skarżący uznał, że daje mu to ponowną możliwość kwestionowania postanowienia z dnia […] kwietnia 2010 r. i dlatego nie złożył w terminie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie, a postanowienie podlega uchyleniu z uwagi na okoliczności nie związane z zażaleniem.Art. 88 ustawy P.p.s.a. stanowi, iż spóźniony wniosek o przywrócenie terminu podlega odrzuceniu. Z kolei zgodnie z art. 87 § 1 P.p.s.a. wniosek o przywrócenie uchybionego terminu złożony winien być w terminie siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia. W niniejszej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny zasadnie ustalił, iż przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. z dnia […] kwietnia 2010 r. ustała najdalej w dniu 2 września 2010 r., kiedy to skarżącemu doręczono postanowienie tego organu z dnia […] sierpnia 2010 r., którym rozpoznano wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy w przedmiocie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w rozstrzygnięciu z dnia […] kwietnia 2010 r. Zatem wniosek z dnia 1 października 2010 r., którym strona domagała się przywrócenia uchybionego terminu, był niewątpliwie spóźniony.Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż Sąd pierwszej instancji oddalając wniosek, zamiast wydać postanowienie o jego odrzuceniu, naruszył przepis art. 88 ustawy P.p.s.a.Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 188 w zw. art. 197 § 2 ustawy P.p.s.a. uchylił zaskarżone postanowienie i odrzucił wniosek.

Powrót do