II SA/Go 783/10 – Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.


Sygnatura:
6036 Inne sprawy dotyczące dróg publicznych
Hasła tematyczne:
Przywrócenie terminu
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2010-11-02
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Treść wyniku:
Odmówiono przywrócenia terminu
Sędziowie:
Joanna Brzezińska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie: Sędzia WSA Joanna Brzezińska po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R.W. o przywrócenie terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […]r., nr […] w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia postępowania egzekucyjnego postanawia odmówić przywrócenia terminu do złożenia skargi.

Uzasadnienie wyroku

Pismem z dnia […] września 2010r. R.W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę dotyczącą postanowień:- Prezydenta z dnia […] lipca 2009r. ([…]), którym oddalono zarzuty dotyczące postępowania egzekucyjnego;Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] września 2009r. ([…]), którym uchylono ww. postanowienie organu l instancji i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia;- Prezydenta z dnia […] stycznia 2010r. ([…]), którym ponownie oddalono zarzuty dotyczące postępowania egzekucyjnego;Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] kwietnia 2010r. ([…]), którym utrzymano w mocy zaskarżone postanowienie organu l instancji.- Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] maja 2010r. ([…]), którym sprostowano oczywistych omyłek w postanowieniu z dnia […] kwietnia 2010r.;Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] sierpnia 2010r.([…]), którym utrzymano w mocy postanowienie z […] maja 2010r. Wraz ze skargą skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, na postanowienie SKO z dnia […] kwietnia 2010 r. nr […] w którym podał, iż uchybienie ww. terminowi było z jego strony niezawinione, ponieważ w dniu 26 maja 2010r. otrzymał postanowienie SKO nr […] prostujące błąd pisarski w zaskarżonym postanowieniu z dnia […] kwietnia 2010r. z jednoczesną informacją, że osoba niezadowolona z postanowienia może się zwrócić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Skarżący stwierdził, iż ufny takiemu zapewnieniu, przygotowaną skargę do sądu administracyjnego, złożył 2 czerwca 2010r. jako pismo o ponowne rozpatrzenie sprawy przez SKO. R.W. oświadczył, że było dla niego jednoznaczne, że SKO informując, że ma prawo do ponownego rozpatrzenia sprawy, anuluje swoją decyzję z dnia […] kwietnia 2010r., tym bardziej, że taką informację otrzymał blisko 7 dni przed upływem terminu do złożenia skargi do WSA.Skarżący stwierdził również, iż opóźnienie mogło być spowodowane także niezrozumieniem przez niego niuansów przepisów z uwagi na to, że nie jest on prawnikiem.Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 9 listopada 201 0r. wezwano skarżącego do sprecyzowania, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, skargi, tj. oznaczenie organu, którego działalności lub bezczynności skarga dotyczy, wskazanie numeru i daty zaskarżonego aktu lub zaskarżonej czynności, w szczególności poprzez wyjaśnienie, czy wniesiona skarga dotyczy wszystkich wymienionych w niej postanowień SKO – pod rygorem odrzucenia skargi. Pismem z dnia […] grudnia 201 0r. R.W. oświadczył, że skarga dotyczy tylko jednego postanowienia SKO z dnia […] kwietnia 2010r. w przedmiocie oddalenia zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Ponadto skarżący powtórzył swoją argumentację dotyczącą wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi i dodał, że dla niego było oczywiste, że SKO informując go, że ma prawo ponownego rozpatrzenia sprawy uchyla niejako swoje postanowienie z dnia […] kwietnia 2010r., a przede wszystkim stwarza możliwość na ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie administracyjnym.Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:Skutki prawne niezachowania terminu oraz podstawy prawne jego przywrócenia reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, póz. 1270 z późn.zm., zwana dalej "p.p.s.a."), a w szczególności art. 85-89 tej ustawy. Zgodnie z treścią art. 85 p.p.s.a. czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu (art. 86 § 1 p.p.s.a.). Natomiast w art. 87 p.p.s.a. ustawodawca określił jakie wymogi muszą zostać spełnione by sąd mógł uwzględnić taki wniosek:pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynnośćmiała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybieniaterminu (art. 87 § 1 p.p.s.a.),w piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winyw uchybieniu terminu (art. 87 § 2 p.p.s.a.),wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwemorganu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 87 § 3p.p.s.a.),równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonaław terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.).Rozpoznając wniosek o przywrócenie terminu Sąd w pierwszej kolejności bada, czy został on skutecznie wniesiony. Oczywistym jest, iż przedmiotowy wniosek jest dopuszczalny, jeżeli strona uchybiła terminowi do dokonania czynności procesowej. Zgodnie z przepisem art. 53 § 1 p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Na podstawie analizy akt administracyjnych sprawy, nie budzi wątpliwości, iż ostateczne postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] kwietnia 2010 r. nr […] doręczono skarżącemu 4 maja 2010 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 12 akt adm.). W konsekwencji stwierdzić należy, iż trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi na powyższe rozstrzygnięcie upłynął dla skarżącego z dniem 4 czerwca 2010 r. (z uwzględnieniem art. 83 § 2 p.p.s.a.). Oznacza to, iż wniesienie, za pośrednictwem SKO, skargi na powyższe postanowienie w dniu 1 października 2010 r., nastąpiło z niemal czteromiesięcznym uchybieniem terminowi ustawowemu.Jak już wyżej wskazano, wniosek o przywrócenie terminu wnosi się w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminowi. W sytuacji jednak, gdy nie jest możliwe jednoznaczne (w sposób nie budzący wątpliwości) ustalenie, czy termin, o którym mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a. został zachowany, sąd ma obowiązek wydać rozstrzygnięcie merytoryczne w przedmiocie uchybienia terminu na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. (vide postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lipca 2009 r. sygn. akt l OZ 728/09, Lex nr 552400, także B.Dauter, B.Gruszczyński, A.Kabat, M.Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze 2005r., str. 222).Skarżący jako przyczynę uchybienia terminowi do wniesienia przedmiotowej skargi, która w jego ocenie wskazuje również na brak winy w uchybieniu, wskazał okoliczność, że w dniu 26 maja 2010r. otrzymał postanowienie SKO nr […] prostujące błąd pisarski w zaskarżonym postanowieniu z dnia […] kwietnia 2010r. z pouczeniem, że osoba niezadowolona z postanowienia może się zwrócić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Skarżący stwierdził, iż ufny takiemu zapewnieniu przygotowaną skargę do sądu administracyjnego złożył 2 czerwca 2010r. jako pismo o ponowne rozpatrzenie sprawy przez SKO. R.W. oświadczył,że było dla niego jednoznaczne, że SKO informując, iż ma prawo do ponownego rozpatrzenia sprawy, anuluje swoją decyzję z dnia […] kwietnia 2010r., tym bardziej, że taką informację otrzymał blisko 7 dni przed upływem terminu do złożenia skargi do WSA. Skarżący stwierdził, iż opóźnienie mogło być spowodowane także niezrozumieniem przez niego niuansów przepisów z uwagi na to, że nie jest prawnikiem.Sąd nie podziela stanowiska skarżącego. Zgodnie z treścią art. 87 § 2 p.p.s.a. we wniosku o przywrócenie terminu należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. O braku winy w uchybieniu terminu można mówić jedynie wtedy, gdy strona nie mogła usunąć przeszkody nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2002r., sygn. akt V SA 793/03, Mon. Praw. 2002, nr 23, s. 1059). Sąd podzielił w tym zakresie także stanowisko zawarte w uzasadnieniu postanowienia z dnia 21 lutego 2006r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt l SAB/Wa 78/05, LEX nr 192260), w którym Sąd ten orzekł, iż: "Brak winy jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu polega na dopełnieniu obowiązku dołożenia szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej. Oceniając wystąpienie tej przesłanki, sąd przyjmuje obiektywny miernik staranności, której można wymagać od każdego należycie dbającego o swoje interesy. O braku winy w uchybieniu terminu można mówić jedynie wtedy, gdy strona (lub jej pełnomocnik) nie mogła usunąć zaistniałej przeszkody nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku.".Badając sam wniosek skarżącego o przywrócenie terminu pod względem zasadności Sąd uznał, że nie zachodzą podstawy do jego uwzględnienia. W okolicznościach rozpoznawanej sprawy, w ocenie Sądu, uchybienie terminu nastąpiło z winy skarżącego. Nie dołożył on bowiem należytej staranności w dbałości o swoje interesy, nie złożył skargi zgodnie z pouczeniem zawartym w zaskarżonym postanowieniu, ani nie zwrócił się do organu lub Sądu o wyjaśnienie czy słuszny jest jego pogląd, że postanowienie w sprawie sprostowania oczywistych omyłek skutkuje wyeliminowaniem z obrotu prawnego postanowienia z dnia 20 kwietnia 2010r., rozstrzygającego sprawę co do istoty. Analiza treści postanowienia o sprostowaniu oczywistych omyłek nie daje żadnym podstaw do uznania, że rozstrzygnięcie przez Kolegium kwestii proceduralnych (oczywistej omyłki w pisowni nazwiska skarżącego), odnosiło się do istoty sprawy, czy też "anulowało" ostateczne postanowienie SKO z dnia […] kwietnia 2010r. Trzeba z całą stanowczością podkreślić, iż każdez otrzymanych przez skarżącego postanowień organu l i II instancji, czy to dotyczące rozpatrzenia zarzutów odnoszących się do postępowania egzekucyjnego, czy też dotyczących kwestii stricte proceduralnych jak sprostowanie oczywistej omyłki, zawierały stosowne pouczenia o trybie i sposobie zaskarżenia, a przede wszystkim czasie, w którym środek zaskarżenia mógł być złożony. Sąd pragnie również zaznaczyć, iż nie ma podstaw, aby zażalenie z dnia […] czerwca 2010r. potraktować jako skargę na postanowienie SKO z dnia […] kwietnia 2010r. Zażalenie to skierowane jest do SKO i skarżący wymienia w nim postanowienie organu l instancji z dnia […] stycznia 2010r. ([…]) oraz zwraca się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wstrzymanie i cofnięcie przez ten organ wszelkiej procedury.Należy stwierdzić, iż argumentacja skarżącego dotycząca braku winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi nie może stanowić uzasadnienia do jego przywrócenia. Skarżący nie uprawdopodobnił, aby podjął od dnia 4 czerwca 201 Or. jakiekolwiek działania celem ustalenia jaki wpływ na byt postanowienia z dnia […] kwietnia 2010r. ma postanowienie o sprostowaniu oczywistych omyłek, a z jego treści nie wynika skutek, który wskazuje skarżący jako uzasadnienie wniosku o przywrócenie terminu.Nadto, niezależnie od powyższego, podkreślić przyjdzie, iż skarżący nie uprawdopodobnił, że złożył przedmiotowy wniosek w ciągu 7 dni od czasu ustania wskazanej przez siebie przyczyny uchybienia terminu. Abstrahując bowiem od zasadności twierdzeń skarżącego, w sytuacji, gdy jako przyczynę uchybienia terminu, powołuje fakt, iż pozostawał w przekonaniu, że postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] maja 2010r. prostujące oczywistą omyłkę w postanowieniu z dnia […] kwietnia 2010r. (będącym przedmiotem skargi) "anulowało" zaskarżone postanowienie, to skarżący dowiedział się o tym, że ww. postanowienie z dnia […] maja 2010r. reguluje tylko kwestie procesowe i nie odnosi się do zarzutów podniesionych przez skarżącego w postępowaniu egzekucyjnym – najpóźniej w dniu otrzymania ostatecznego postanowienia SKO w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki (postanowienie SKO z dnia […] sierpnia nr […], wydane na skutek wniesionego przez skarżącego zażalenia z […] czerwca 2010r.). W uzasadnieniu postanowienia z dnia […] sierpnia 2010r. SKO podało, iż sprawa oddalenia zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego została ostatecznie rozstrzygnięta postanowieniem SKO z dnia […] kwietnia 2010r. W związku z powyższym przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi na postanowienie z dnia […] kwietnia2010r. ([…]), na którą powołuje się skarżący, ustała najpóźniej w dniu otrzymania przez R.W. ww. postanowienia z dnia […] sierpnia 2010r, tj. w dniu 2 września 2010r.Pozostała jeszcze kwestia ustalenia ww. daty odbioru. Na zwrotnym potwierdzeniu odbioru postanowienia SKO z dnia […] sierpnia 2010r. skierowanego do skarżącego widnieje jego podpis, ale nie jest on opatrzony datą. Na przedmiotowym zwrotnym potwierdzeniu odbioru (k. 18 akt adm. organu II inst.) widnieje jednak data pierwszego awizowania, tj. 19 sierpnia 2010r. oraz drugiego, tj. 26 sierpnia 2010r. oraz data 17 sierpnia 2010r. i 2 września 2010r. ze stempli pocztowych. Z potwierdzenia odbioru wynika, że adresat przesyłkę odebrał osobiście i jeśli przyjąć, że Poczta Polska po drugim awizowaniu przesyłki musi przechowywać przesyłkę przez kolejne 7 dni, to ostatnim dniem kiedy skarżący mógł odebrać postanowienie z dnia […] sierpnia 2010r. był dzień 2 września 2010r. i taka właśnie data widnieje na stemplu pocztowym.Podsumowując powyższe, biorąc pod uwagę najkorzystniejszy dla skarżącego wariant i uwzględniając wskazaną przyczynę uchybienia terminu, ostateczny termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia do sądu administracyjnego skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] kwietnia 2010r. nr […] upłynął z dniem 9 września 2010r. Skarżący natomiast złożył przedmiotowy wniosek wraz ze skargą w dniu 1 października 2010r.Mając powyższe na względzie – w oparciu o treść art. 86 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Sąd orzekł jak w sentencji.