VI SA/Wa 79/11 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6040 Wyrób, rozlew i obrót alkoholami
Hasła tematyczne:
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2011-01-11
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Sędziowie:
Urszula Wilk /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Urszula Wilk po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A.G. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi A.G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w […] z dnia […] listopada 2010 r. nr […] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży postanawia odmówić wstrzymania wykonania decyzji

Uzasadnienie wyroku

A.G. (skarżący) pismem z dnia 15 grudnia 2010 r. złożył za pośrednictwem organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w […] z dnia […] listopada 2010 r. nr […] utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta W. z dnia […] sierpnia 2010 r., którą cofnięto skarżącemu zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu w sklepie spożywczo – przemysłowym "[…]" przy ul. […] w W. W skardze został zawarty wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływanej dalej jako p.p.s.a.).W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że na podstawie Umowy o współpracy oraz Umowy podnajmu zawartych z "[…]" S.A. prowadzi działalność handlowo – usługową. Umowa ta zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym w przypadku utraty przez skarżącego zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W konsekwencji skarżący zostanie zmuszony do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, która jest dla niego jedynym źródłem utrzymania oraz poniesie koszty likwidacji sklepu, co spowoduje znaczną szkodę majątkową i nieodwracalne skutki.Pismem z dnia 26 stycznia 2011 r. skarżący wniósł o przyspieszenie rozpoznania wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:Stosownie do art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże w myśl § 3 ww. przepisu, po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącegowydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.Instytucja wstrzymania wykonania ma charakter wyjątkowy, zaś jej zastosowanie nie może być poprzedzone merytoryczną oceną zasadności skargi lub obawą wystąpienia jakiejkolwiek straty. Podstawową przesłanką wstrzymania, jest wykazanie we wniosku, niebezpieczeństwa wystąpienia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. W tym ostatnim wypadku, chodzi o taką szkodę (majątkową a także niemajątkową), kiedy nie będzie możliwe przywrócenie stanu pierwotnego, lub gdyby zachodziło niebezpieczeństwo poniesienia straty na życiu lub zdrowiu.Warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest zatem wykazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Uzasadnienie wniosku powinno odnosić się do konkretnych zdarzeń (okoliczności) świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu jest uzasadnione. Wnioskujący musi dokładanie przytoczyć okoliczności, które przemawiają za wstrzymaniem wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, gdyż od uprawdopodobnienia niebezpieczeństwa wystąpienia znacznej szkody i negatywnych skutków zależy orzeczenie sądu (postanowienie NSA z dnia 7 kwietnia 2005 r., sygn. akt II OZ 201/05).Należy podkreślić, że to do obowiązków skarżącego należy wskazanie konkretnego niebezpieczeństwa lub konkretnej szkody, mogących powstać na skutek wykonania zaskarżonej decyzji.W uzasadnieniu wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, skarżący podnosi, że utrata zezwolenia na sprzedaż alkoholu może spowodować rozwiązanie umowy podnajmu lokalu, w którym prowadzi on działalność gospodarczą, a także rozwiązanie umowy o współpracy zawartej z "[…]" S.A. co w konsekwencji może doprowadzić do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, która jest dla skarżącego jedynym źródłem utrzymania oraz poniesienia kosztów likwidacji prowadzonego sklepu.W ocenie Sądu, podniesione przez skarżącego okoliczności nie uzasadniają wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, w szczególności nie wskazują na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków związanych z wykonaniem przedmiotowej decyzji.Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ryzykiem, w którego zakres wchodzi również ryzyko niepowodzenia podjętego przedsięwzięcia gospodarczego i ryzyko poniesienia kosztów związanych z jego likwidacją.Organizując prowadzoną działalność gospodarczą skarżący zawarł powoływane umowy podnajmu i umowę o współpracy z "[…]" S.A. Jako strona tych umów znał ich postanowienia i warunki. Jednocześnie ubiegając się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu miał świadomość na jakich warunkach sprzedaż taka może być prowadzona i że ich naruszenie może spowodować cofnięcie zezwolenia.Wszystkie te elementy tj. warunki zawartych przez skarżącego umów, jak i warunki posiadania zezwolenia na sprzedaż alkoholu objęte są zwykłym ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. W ocenie Sądu zatem ewentualne zaistnienie znanego wcześniej skarżącemu warunku umowy, który może spowodować jej rozwiązanie nie stanowi trudnego do odwrócenia skutku czy też znacznej szkody. Nawiązywanie i rozwiązywanie umów, na warunkach w nich przewidzianych należy do zwykłych zdarzeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zdaniem Sądu nie spełnia warunków wstrzymania wykonania decyzji określonego w art. 61 § 3 p.p.s.a. Również ewentualne poniesienie kosztów związanych z likwidacją prowadzonej działalności gospodarczej objęte jest zwykłym ryzykiem związanym z prowadzeniem takiej działalności, nadto skarżący nie przedstawił żadnych dowodów wskazujących, że poniesienie tych kosztów mogłoby spowodować znaczną szkodę lub trudne do odwrócenia skutki.Co do podniesionego przez skarżącego w piśmie z dnia 26 stycznia 2011 r. argumentu dotyczącego spadku jego dochodów związanego z wstrzymaniem sprzedaży alkoholu, wskazać należy, że w ocenie Sądu również ta okoliczność nie uzasadnia wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Spadek dochodów sam w sobie nie stanowi niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody, nie powoduje też trudnych do odwrócenia skutków. Nadto jak wynika z załączonej do skargi Umowy Współpracy z 23 października 2007 r., alkohol jest tylko jednym z wielu asortymentów towarów jakie są sprzedawane w sklepie skarżącego. Jeżeli więc prowadzona przez skarżącego działalność jest na granicy opłacalności, to nie jest to spowodowane wyłącznie zaprzestaniem sprzedaży alkoholu.Reasumując, w ocenie Sądu skarżący nie wykazał aby wykonanie zaskarżonej decyzji mogło spowodować wyrządzenie znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków.Wobec powyższego, na podstawie art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a, Wojewódzki Sąd Administracyjny, orzekł jak w sentencji postanowienia.