I OZ 398/11 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6079 Inne o symbolu podstawowym 6076391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie … (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne:
Umorzenie postępowania
Skarżony organ:
Prezydent Miasta
Data:
2011-05-26
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a.
Sędziowie:
Irena Kamińska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Kamińska po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Prezydenta m. st. Warszawy na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 października 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 1705/10 wstrzymujące wykonania zaskarżonego zarządzenia w sprawie ze skargi A. K. , J. J., B. J. na zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy z dnia (…) czerwca 2010 r., (…) w przedmiocie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej postanawia: umorzyć postępowanie

Uzasadnienie wyroku

Postanowieniem z dnia 15 października 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 1705/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonania zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy z dnia (…) czerwca 2010 r., Ne (…) w sprawie ze skargi A. K. , J. J., B. J. w przedmiocie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej.W dniu 3 listopada 2010 r. zażalenie na powyższe postanowienie do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniósł Prezydent m. st. Warszawy wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.Pismem z dnia 11 stycznia 2011 r. (data pływu 17 stycznia 2011 r.) skarżący A. K. , J. J., B. J. na podstawie art. 60 P.p.s.a. cofnęli skargę.Postanowieniem z dnia 2 lutego 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 161 §1 pkt 1 P.p.s.a. umorzył postępowanie sądowe.Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 193 oraz art. 197 § 2 P.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.Podkreślenia wymaga, że postępowanie w niniejszej sprawie zostało zakończone prawomocnym postanowieniem z dnia 2 lutego 2011 r. Istotą ochrony tymczasowej udzielanej na podstawie art. 61 § 3 ustawy P.p.s.a. jest zabezpieczenie interesów strony skarżącej poprzez wstrzymanie wykonalności aktu administracyjnego do czasu zakończenia jego kontroli pod względem zgodności z prawem, dokonywanej przez sąd administracyjny. Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności upada w razie wydania przez sąd orzeczenia kończącego postępowanie w pierwszej instancji (art. 61 § 6 P.p.s.a.). Takim orzeczeniem jest postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. o umorzeniu postępowania. Powoduje to iż , upadło, orzeczone postanowieniem z dnia 15 października 2010 r. wstrzymanie wykonania zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy z dnia (…) czerwca 2010 r. w przedmiocie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej.Ze wskazanych względów postępowanie zażaleniowe stało się bezprzedmiotowe, a Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 197 § 2 i art. 193 P.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Powrót do