I SA/Wa 1705/10 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6079 Inne o symbolu podstawowym 6076391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie … (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne:
Inne
Skarżony organ:
Prezydent Miasta
Data:
2010-08-24
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Sędziowie:
Przemysław Żmich /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym Przewodniczący Sędzia WSA Przemysław Żmich (spr.) po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K., J. J. i B. J. na zarządzenie Prezydenta W. z dnia […] czerwca 2010 r., nr […] w przedmiocie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zwrócić z urzędu J. J. uiszczony wpis w kwocie 200 (dwieście) złotych.

Uzasadnienie wyroku

A. K., J. J. i B. J. reprezentowani przez adwokata A. L. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na zarządzenie Prezydenta W. z dnia […] czerwca 2010 r. nr […] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w W. w dzielnicy P. przy ul. […], uregulowanej w księdze wieczystej KW nr […], oznaczonej jako działka ewidencyjna o nr […], powierzchni […] m. kw. w obrębie […], w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.W odpowiedzi na skargę Prezydent W. wniósł o odrzucenie skargi ewentualnie o jej oddalenie.W dniu 17 stycznia 2010 r. pełnomocnik skarżących skierowała do Sądu pismo w którym oświadczyła, że z uwagi na prawomocne ukończenie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania i wypłaty odszkodowania cofa skargę na zarządzenie Prezydenta W. z dnia […] czerwca 2010 r., nr […].Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże Sąd chyba, że uzna, że zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.W sprawie niniejszej mając na uwadze całokształt okoliczności sprawy, Sąd uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne i na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 powołanej ustawy, postanowił jak w sentencji.O zwrocie wpisu sądowego orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 powołanej ustawy.

Powr