I SA/Gd 1319/10 – Wyrok WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6559
Hasła tematyczne:
Środki unijne
Skarżony organ:
Zarząd Województwa
Data:
2010-12-21
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Małgorzata Gorzeń /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Gorzeń (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Rischka, Sędzia NSA Małgorzata Tomaszewska, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Monika Orska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 19 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi ,,A" Sp. z o.o. z siedzibą w T. na informację Zarządu Województwa o negatywnym rozpatrzeniu protestu z dnia 2 grudnia 2010 r. nr […] […] w przedmiocie dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 – 2013 oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku

A SPÓŁKA Z O.O., ZGŁOSIŁA DO KONKURSU WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ZAKUP AMBULANSÓW WRAZ Z BUDOWĄ ZAPLECZA TECHNICZNO – SOCJALNEGO DLA NZOZ SZPITAL POWIATOWY W T. W CELU POPRAWY FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI W "ZINTEGROWANYM SYSTEMIE RATOWNICTWA WOJEWÓDZTWA […]" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA […] NA LATA 2007 – 2013 (OŚ PRIORYTETOWA 7 OCHRONA ZDROWIA I SYSTEMU RATOWNICTWA, DZIAŁANIE 7.2 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA).PO UZYSKANIU POZYTYWNEJ OCENY FORMALNEJ ORAZ OCENY WYKONALNOŚCI, WNIOSEK ZOSTAŁ W TRAKCIE OCENY STRATEGICZNEJ COFNIĘTY DO PONOWNEJ OCENY FORMALNEJ I NA TYM ETAPIE ZOSTAŁ ODRZUCONY.W INFORMACJI O ODRZUCENIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU – PISMO Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2010 R., PODNIESIONO, ŻE PROJEKT NIE SPEŁNIA KRYTERIUM DOPUSZCZALNOŚCI TJ. KWALIFIKOWALNOŚĆ TYPU PROJEKTU. ZAPISY PKT 14 TYPY PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.2 W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA […] NA LATA 2007 – 2013, NA PODSTAWIE KTÓREGO WERYFIKOWANA JEST ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z TYM KRYTERIUM, STANOWIĄ ŻE DO DOFINANSOWANIA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA […] KWALIFIKOWANA JEST "ADAPTACJA POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻEŃ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ (SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE) DLA POTRZEB REGIONALNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU RATOWNICTWA; ZAKUP ŚRODKÓW TRANSPORTU SANITARNEGO ORAZ SPRZĘTU RATOWNICTWA". NZOZ SZPITAL POWIATOWY W T. NIE DYSPONUJE SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM (KOD RESORTOWY 3300), A W ZAKRESIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DOFINANSOWANIE MOGĄ UZYSKAĆ JEDYNIE PROJEKTY DOTYCZĄCE SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH. PROJEKT NIE SPEŁNIA ZATEM KRYTERIUM KWALIFIKALNOŚCI TEGO PROJEKTU.DODATKOWO WSKAZANO, ŻE NZOZ SZPITAL POWIATOWY W T. NIE JEST JEDNOSTKĄ RATOWNICTWA, GDYŻ ZGODNIE Z ART. 32 USTAWY Z 8 WRZEŚNIA 2006 R., O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM, JEDNOSTKAMI SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SĄ SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE ORAZ ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO. Z SYSTEMEM WSPÓŁPRACUJĄ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SZPITALI WYSPECJALIZOWANE W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, KTÓRE ZOSTAŁY UJĘTE W PLANIE. SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY, ZGODNIE Z USTAWĄ OZNACZA KOMÓRKĘ ORGANIZACYJNĄ SZPITALA UDZIELAJĄCĄ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ OSOBOM W STANIE NAGŁEGO ZDROWOTNEGO SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA OKREŚLONE USTAWĄ. ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO OZNACZA NATOMIAST JEDNOSTKĘ SYSTEMU PODEJMUJĄCĄ MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE W WARUNKACH POZA SZPITALNYCH, SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA OKREŚLONE W USTAWIE. WNIOSKODAWCA W PIŚMIE Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2010 R., POTWIERDZIŁ FAKT NIE POSIADANIA W SWOJEJ STRUKTURZE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO, WIĘC PROJEKT NIE SPEŁNIA STATUSU PRZEWIDZIANEGO USTAWĄ KTÓRY POZWALAŁBY UZNAĆ, ŻE JEST JEDNOSTKĄ PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO. PRZEDMIOTOWY ODDZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ NIE JEST BOWIEM ANI SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM, ANI ZESPOŁEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO.W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, PRZEDMIOT PROJEKTU, ZGODNIE Z ZAPISAMI USZCZEGÓŁOWIENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA […] NA LATA 2007-2013, NIE WPISUJE SIĘ RÓWNIEŻ W ŻADEN Z NASTĘPUJĄCYCH TYPÓW PROJEKTÓW:1) "BUDOWA NOWEJ, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY JEDNOSTEK RATOWNICTWA WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM TYCH JEDNOSTEK NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU RATOWNICTWA" ORAZ2) "ZAKUP I MODERNIZACJA SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA (W TYM SPECJALISTYCZNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU) JEDNOSTEK RATOWNICTWA NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU RATOWNICTWA", BOWIEM JEDNOSTKA KTÓREJ DOTYCZY PROJEKT NIE JEST JEDNOSTKĄ RATOWNICTWA ZGODNIE Z USTAWĄ O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM.NA INFORMACJĘ O ODRZUCENIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU A SPÓŁKA Z O.O., ZŁOŻYŁA PROTEST DO WOJEWODY […].SPÓŁKA WSKAZAŁA, ŻE INFORMACJA O ODRZUCENIU WNIOSKU NIE JEST UZASADNIONA I ZGODNA Z KRYTERIAMI OCENY PRZYJĘTYMI DLA DZIAŁANIA, CO WINNO SKUTKOWAĆ UWZGLĘDNIENIEM PROTESTU.W UZASADNIENIU PROTESTU SPÓŁKA PODNIOSŁA, ŻE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZOSTAŁ ZŁOŻONY W KONKURSIE NR 7.2.‗1 O DOFINANSOWANIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA […] NA LATA 2007-2013 (OŚ PRIORYTETOWA 7 OCHRONA ZDROWIA I SYSTEM RATOWNICTWA, DZIAŁANIE 7.2 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA) I ZAREJESTROWANY.WNIOSEK PRZESZEDŁ POZYTYWNIE OCENĘ FORMALNĄ W ZAKRESIE ZGODNOŚCI SUMY KONTROLNEJ WNIOSKU, DOPUSZCZALNOŚCI, ADMINISTRACYJNEJ, WYKONALNOŚCI TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNEJ, WYKONALNOŚCI FINANSOWO-EKONOMICZNEJ ORAZ WYKONALNOŚCI ŚRODOWISKOWEJ I ZOSTAŁ PRZEKAZANY DO OCENY STRATEGICZNEJ.W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA 2010 R., PISMEM WNIOSKODAWCA OTRZYMAŁ INFORMACJĘ O COFNIĘCIU WNIOSKU DO ETAPU PONOWNEJ OCENY FORMALNEJ PRZEZ GRUPĘ STRATEGICZNĄ DS. ZINTEGROWANEGO SYSTEMU RATOWNICTWA. ZGODNIE Z TREŚCIĄ PISMA "GRUPA STRATEGICZNA DS. ZINTEGROWANEGO SYSTEMU RATOWNICTWA ZDECYDOWAŁA O COFNIĘCIU PROJEKTU DO ETAPU PONOWNEJ OCENY FORMALNEJ Z UWAGI NA FAKT, IŻ WBREW INFORMACJOM ZAWARTYM W DOKUMENTACH APLIKACYJNYCH, NZOZ SZPITAL POWIATOWY W T. NIE DYSPONUJE SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM".W ODPOWIEDZI NA POWYŻSZE PISMO WNIOSKODAWCA ZŁOŻYŁ W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2010 R., WYJAŚNIENIA, W KTÓRYM ODNIÓSŁ SIĘ DO STWIERDZENIA O UMIESZCZENIU W DOKUMENTACJI WZMIANKI O FUNKCJONOWANIU W RAMACH TCZEWSKIEGO SZPITALA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO ORAZ O TYPACH PROJEKTÓW, W RAMACH KTÓRYCH, ZDANIEM WNIOSKODAWCY, NALEŻY ZAKWALIFIKOWAĆ PRZEDMIOTOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE. BYŁY TO:1. BUDOWA NOWEJ, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY JEDNOSTEK RATOWNICTWA WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM TYCH JEDNOSTEK NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU RATOWNICTWA2. ZAKUP I MODERNIZACJA SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA (W TYM SPECJALISTYCZNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU) JEDNOSTEK RATOWNICTWA NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU RATOWNICTWA.W PIŚMIE WNIOSKOWANO O PRZYWRÓCENIE PROJEKTU DO OCENY STRATEGICZNEJ.DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2010 R. WNIOSKODAWCA OTRZYMAŁ KOLEJNE PISMO ZAWIERAJĄCE DECYZJĘ O ODRZUCENIU WNIOSKU NA ETAPIE PONOWNEJ OCENY FORMALNEJ. POWODEM BYŁO NIE SPEŁNIENIE KRYTERIUM DOPUSZCZALNOŚCI – KWALIFIKOWALNOŚCI TYPU PROJEKTU, ZGODNIE Z ZAPISAMI PKT 14 TYPY PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.2 W RAMACH "USZCZEGÓŁOWIENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA […] NA LATA 2007-2013".W UZASADNIENIU PONOWIONO ZARZUT NIE POSIADANIA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO. PONADTO, W ODNIESIENIU DO PRZEDSTAWIONYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ W POPRZEDNIM PIŚMIE TYPÓW PROJEKTÓW WSKAZANO, IŻ JEST TO ROZUMOWANIE BŁĘDNE, W ZWIĄZKU Z FAKTEM, IŻ NZOZ SZPITAL POWIATOWY W T. NIE JEST JEDNOSTKĄ RATOWNICTWA ZGODNIE Z TREŚCIĄ USTAWY Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2006 R. O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM, GDZIE WSKAZANO, IŻ JEDNOSTKAMI PRM SĄ SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE ORAZ ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO. PODKREŚLONO RÓWNIEŻ, IŻ "Z SYSTEMEM WSPÓŁPRACUJĄ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SZPITALI WYSPECJALIZOWANE W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, KTÓRE ZOSTAŁY UJĘTE W PLANIE". WSKAZANO TU NA ZAPISY WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA LATA 2010-2012.MAJĄC NA UWADZE POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA SPÓŁKA PODNIOSŁA, ŻE JEDNYM Z KLUCZOWYCH DOKUMENTÓW, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ DZIAŁANIE 7.2 W RAMACH RPO […] JEST "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA REGIONALNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU RATOWNICTWA WOJEWÓDZTWA […]" WYDANA PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA […], JEST TO DOKUMENT, KTÓRY WSKAZUJE NA RODZAJE INWESTYCJI NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI W DZIEDZINIE RATOWNICTWA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA […]. AUTORZY "USZCZEGÓŁOWIENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA […] NA LATA 2007-2013" POWOŁUJĄ SIĘ NA KONCEPCJĘ WIELOKROTNIE. STWIERDZA SIĘ TAM M.IN., IŻ "REALIZOWANE BĘDĄ PROJEKTY, KTÓRE WPISUJĄ SIĘ W ZAŁOŻENIA KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA REGIONALNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU RATOWNICTWA WOJEWÓDZTWA […] I WPŁYWAJĄ JEDNOCZEŚNIE NA ZMNIEJSZENIE POZIOMU RYZYK UZNAWANYCH W ŚWIETLE KONCEPCJI ZA KLUCZOWE".NIE ULEGA WĄTPLIWOŚCI, IŻ Z TREŚCI KONCEPCJI JASNO WYNIKA, ŻE ODDZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ FUNKCJONUJĄCY W RAMACH SZPITALA POWIATOWEGO W T. JEST ELEMENTEM REGIONALNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU RATOWNICTWA. WSKAZUJE NA TO TABELA NR 91 W ROZDZIALE 4 KONCEPCJI (STR. 154). WYMIENIA SIĘ TAM ODDZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ JAKO JEDYNY PODMIOT RATOWNICTWA NA TERENIE POWIATU TCZEWSKIEGO ORAZ WSKAZUJE NIEZBĘDNE INWESTYCJE, KTÓRE POKRYWAJĄ SIĘ W SWOJEJ ISTOCIE Z PRZEDMIOTEM PROJEKTU (ZAKUP POJAZDÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO). JEST TO RÓWNIEŻ DOWODEM NA TO, JAK ISTOTNĄ ROLĘ PEŁNI JEDNOSTKA W SKALI LOKALNEJ – NA TERENIE POWIATU TCZEWSKIEGO/ ZAMIESZKAŁEGO PRZEZ PONAD 100 TYŚ. OSÓB.PISMEM Z DNIA 2 GRUDNIA 2010 R. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA […] POINFORMOWAŁ SPÓŁKĘ, ŻE ZŁOŻONY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE, PROJEKT ZOSTAŁ ROZPATRZONY NEGATYWNIE PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM.W UZASADNIENIU W/W INFORMACJI WSKAZANO, ŻE ODNOSZĄC SIĘ DO PIERWSZEJ Z TEZ PRZEDSTAWIONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ W PROTEŚCIE NALEŻY ZAUWAŻYĆ, ŻE ZGODNIE Z ART. 32 USTAWY Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2006 R. O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM (DZ. U. NR 191, POZ. 1410 ZE ZM.), NA KTÓRY POWOŁUJE SIĘ WNIOSKODAWCA, JEDNOSTKAMI SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SĄ SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE ORAZ ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO. Z SYSTEMEM WSPÓŁPRACUJĄ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SZPITALI WYSPECJALIZOWANE W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, KTÓRE ZOSTAŁY UJĘTE W PLANIE. SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY, ZGODNIE Z USTAWĄ, OZNACZA KOMÓRKĘ ORGANIZACYJNĄ SZPITALA UDZIELAJĄCĄ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ OSOBOM W STANIE NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWOTNEGO, SPEŁNIAJĄCĄ JEDNOCZEŚNIE WYMAGANIA OKREŚLONE W USTAWIE. ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO OZNACZA NATOMIAST JEDNOSTKĘ SYSTEMU PODEJMUJĄCĄ MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE W WARUNKACH POZA SZPITALNYCH, SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA OKREŚLONE W USTAWIE. ANALIZUJĄC PRZEDŁOŻONĄ PRZEZ WNIOSKODAWCĘ DOKUMENTACJĘ NALEŻY STWIERDZIĆ, IŻ JEDNOSTKA, KTÓREJ DOTYCZY PROJEKT, NIE SPEŁNIA STATUSU PRZEWIDZIANEGO USTAWĄ, KTÓRY POZWALAŁBY UZNAĆ, ŻE JEST ONA JEDNOSTKĄ SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO. ODDZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ NIE JEST BOWIEM ANI SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM, ANI ZESPOŁEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO. W ZWIĄZKU Z TYM, PRZEDMIOT WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU NIE WPISUJE SIĘ W 1) TYP PROJEKTU TJ. "BUDOWA NOWEJ, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY JEDNOSTEK RATOWNICTWA WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM TYCH JEDNOSTEK NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU RATOWNICTWA", BOWIEM JEDNOSTKA, KTÓREJ DOTYCZY PROJEKT, NIE JEST JEDNOSTKĄ RATOWNICTWA ZGODNIE Z USTAWĄ O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM. PRZEDSTAWIONY PROJEKT NIE WPISUJE SIĘ RÓWNIEŻ W 2) TYP PROJEKTU TZN. "ZAKUP I MODERNIZACJA SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA (W TYM SPECJALISTYCZNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU) JEDNOSTEK RATOWNICTWA NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU RATOWNICTWA". JAK SŁUSZNIE PODKREŚLONO W PIŚMIE Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2010 R., KTÓRE INFORMOWAŁO WNIOSKODAWCĘ O ODRZUCENIU PROJEKTU Z PRZYCZYN FORMALNYCH, A SP. Z O.O. NIE DYSPONUJE SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM, A JEDYNIE ODDZIAŁEM POMOCY DORAŹNEJ. FAKT TEN PODKREŚLA RÓWNIEŻ WPROST TREŚĆ WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA LATA 2010-2012, W KTÓREGO ROZDZIALE IV.2 "LICZBA I ROZMIESZCZENIE NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH" NIE UJĘTO A SP. Z O.O. JEDNOCZEŚNIE PROJEKT AKTUALIZACJI WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA LATA 2010-2012 NIE PRZEWIDUJE UTWORZENIA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W RAMACH A SP. Z O.O. DALEJ, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 16 LIPCA 2004 R., W SPRAWIE SYSTEMU RESORTOWYCH KODÓW IDENTYFIKACYJNYCH DLA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ICH NADAWANIA (DZ. U. Z 2004 R. NR 170, POZ. 1797) SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY ZAPISANO POD POZYCJĄ KODU 3300, NATOMIAST ODDZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ WIDNIEJE POD NR KODU HP.3.9.1, CO RÓWNIEŻ PODKREŚLA FAKT, ŻE PRZEDMIOT PROJEKTU NIE KWALIFIKUJE SIĘ DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU. DODATKOWO POTWIERDZA TO ZAPIS W KSIĘDZE REJESTROWEJ WNIOSKODAWCY, W KTÓREJ POD LP. 4 WPISANY JEST ODDZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ WRAZ Z W/W KODEM.PODKREŚLONO RÓWNIEŻ, ŻE W RAMACH DZIAŁANIA 7.2 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA […] JAKO KLUCZOWE PRZEWIDZIANE SĄ PROJEKTY, KTÓRE WPISUJĄ SIĘ W KONCEPCJĘ FUNKCJONOWANIA REGIONALNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU RATOWNICTWA WOJEWÓDZTWA […], CO NIE ZMIENIA FAKTU, ŻE ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU PROJEKTY POWINNY JEDNOCZEŚNIE DOTYCZYĆ JEDNOSTEK SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, DO TAKICH BOWIEM JEDNOSTEK ZOSTAŁO SKIEROWANE DZIAŁANIE 7.2.W SKARDZE DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GDAŃSKU NA INFORMACJĘ ZAWARTĄ W PIŚMIE Z 2 GRUDNIA 2010 R. SPÓŁKA ZARZUCIŁA NARUSZENIE:- PRZEPISÓW PRAWA MATERIALNEGO, A W SZCZEGÓLNOŚCI ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2006 R., O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM (DZ. U. Z 2006 R. NR 191 POZ. 1410 Z PÓŹN. ZM.) W ZW. ART. 28 UST. 2 USTAWY Z DNIA 30 SIERPNIA 1991 R., O ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ (T.J. DZ. U. Z 2007 R. NR 14 POZ. 89 Z PÓŹN. ZM.), POPRZEZ BŁĘDNE ICH ZASTOSOWANIE,- PRZEPISÓW POSTĘPOWANIA, A SZCZEGÓLNOŚCI ART. 6, ART. 7 I ART. 8 KPA, POPRZEZ BRAK DOKŁADNEGO WYJAŚNIENIA, WBREW NAKAZOWI TYCH PRZEPISÓW, STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO SPRAWY, KTÓRY ZDANIEM JEDNOSTKI ZARZĄDZAJĄCEJ, UZASADNIA ROZSTRZYGNIĘCIE POLEGAJĄCE NA UTRZYMANIU W MOCY STANOWISKA ZAWARTEGO W PIŚMIE Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2010 R., O ODRZUCENIU PROTESTU, CO STOI W SPRZECZNOŚCI Z WYRAŻONĄ W ART. 6 KPA ZASADĄ PRAWORZĄDNOŚCI ORAZ WYRAŻONĄ W ART. 8 KPA ZASADĄ POGŁĘBIENIA ZAUFANIA DLA ORGANÓW PAŃSTWA.W UZASADNIENIU SKARGI SKARŻĄCA SPÓŁKA PODNIOSŁA, ŻE STANOWISKO JEDNOSTKI ZARZĄDZAJĄCEJ JEST BŁĘDNE, A NADTO JEDNOZNACZNIE WSKAZUJE, ŻE JEDNOSTKA TA BADAJĄC FORMALNIE WNIOSEK, NIE ZBADAŁA CAŁOŚCI ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW A W SZCZEGÓLNOŚCI NIE ZBADAŁA KSIĘGI REJESTROWEJ NR […] NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W T. , T.J. ZAKŁADU UTWORZONEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ – A SPÓŁKĘ Z O.O., W KTÓREJ TO KSIĘDZE POD POZ. NR 56, 57, 58, 59 I 60 SĄ WPISANE JEDNOSTKI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO – ZESPOŁY WYJAZDOWE PODSTAWOWE I SPECJALISTYCZNE.Dodatkowo wskazał, że przedstawione wyżej stanowisko jednostki zarządzającej narusza przepis art. 32 ust. 1 pkt 2 Ustawy z 8 września 2006 r., o Państwowym Ratownictwie Medycznym, gdyż zgodnie z przywołanym przepisem jednostkami systemu są tylko szpitalne oddziały ratunkowe oraz zespoły ratownictwa medycznego. Skarżący w swojej strukturze posiada zespoły ratownictwa medycznego, co jednoznacznie wynika z księgi rejestrowej, a nadto skarżący świadczy usługi ratownictwa medycznego gdyż ma zawarta umową na świadczenie tego rodzaju usług.W tym stanie rzeczy, brak jest podstaw do stwierdzenia, że wniosek skarżącego o dofinansowanie nie spełniał wymogów formalnych gdyż skarżący nie posiada jednostek systemu państwowego ratownictwa medycznego.Stanowisko skarżącego znajduje w pełni potwierdzenie w poglądach doktryny, zgodnie z którymi "warunkiem uznania szpitalnego oddziału ratunkowego lub zespołu ratownictwa medycznego za jednostkę systemu jest zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub umowy na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych. Tym samym bez zawarcia takiej umowy nawet działające szpitalne oddziały ratunkowe lub zespoły ratownictwa medycznego nie są jednostkami systemu.NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ, IŻ ART. 28 UST. 2 U.Z.O.Z. PREDYSPONUJE POGOTOWIE RATUNKOWE DO WYKONYWANIA ZADAŃ JEDNOSTKI SYSTEMU. ZGODNIE Z TYM PRZEPISEM POGOTOWIE RATUNKOWE MOŻE UDZIELAĆ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAZIE WYPADKU, URAZU, PORODU, NAGŁEGO ZACHOROWANIA LUB NAGŁEGO POGORSZENIA STANU ZDROWIA, POWODUJĄCYCH ZAGROŻENIE ŻYCIA, W RAMACH SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO JAKO ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO LUB LOTNICZY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W USTAWIE O PRM. ZESPÓŁ WYJAZDOWY ALBO ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO MOŻE PODLEGAĆ ZOZ, (WCHODZIĆ W JEGO SKŁAD), KTÓRYM JEST POGOTOWIE RATUNKOWE, WARUNKIEM UZNANIA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO LUB ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ZA JEDNOSTKĘ SYSTEMU JEST ZAWARCIE UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ" (KOMENTARZ DO ART. 32 USTAWY Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2006 R., O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM (DZ. U. 06.191.1410). [W:] S. POŹDZIOCH, P. GULA, T. FILARSKI, J. KYCIA, M. MIKOS, P. POCHOPIEŃ, M. WASZKIEWICZ, USTAWA O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM. KOMENTARZ, ABC, 2009.).POWYŻSZE WSKAZUJE, ŻE JEDNOSTKA ZARZĄDZAJĄCA, ODRZUCAJĄC WNIOSEK SKARŻĄCEGO NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ, NARUSZYŁA WSKAZANE WYŻEJ PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO, JAK RÓWNIEŻ NARUSZYŁA PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA WYNIKAJĄCE Z ART. 6, 7 I 8 KPA, TYM SAMYM PODWAŻYŁA ZAUFANIE DO ORGANÓW PAŃSTWA.SKARŻĄCA PODNIOSŁA RÓWNIEŻ, ŻE ODDZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ ORAZ WCHODZĄCE W SKŁAD JEGO ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SĄ JEDYNYM PODMIOTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA POWIATU TCZEWSKIEGO. JEDNOSTKI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO O KTÓRYCH MOWA WYŻEJ, ZOSTAŁY UJĘTE KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA REGIONALNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU RATOWNICTWA WOJEWÓDZTWA […] – ROZDZIAŁ IV TABELA 91.ZATEM JEDNOSTKA ZARZĄDZAJĄCA ODRZUCAJĄC WNIOSEK SKARŻĄCEJ NA ETAPIE BADANIA FORMALNEGO NIE ZBADAŁA TYCH OKOLICZNOŚCI, A W SZCZEGÓLNOŚCI NIE ZBADAŁA:- KSIĘGI REJESTROWEJ NR […],- UMOWY NR […] – O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ – RATOWNICTWO MEDYCZNE,- I BŁĘDNIE OCENIŁA KONCEPCJĘ FUNKCJONOWANIA REGIONALNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU RATOWNICTWA WOJEWÓDZTWA […] – ROZDZIAŁ IV TABELA 91, TYM SAMYM NARUSZYŁA PRZEPISY PRAWA WSKAZANE WYŻEJ.W ODPOWIEDZI NA SKARGĘ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA […] WNIÓSŁ O ODDALENIE SKARGI W CAŁOŚCI PODTRZYMUJĄC SWOJE DOTYCHCZASOWE STANOWISKO.DODATKOWO PODNIESIONO, ŻE PRZY OCENIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, LECZ PRZEPISY USTAWY Z 6 GRUDNIA 2006 R., O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI ROZWOJU ORAZ REGULACJE PRAWNE USTANOWIONE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA […], CO CZYNI NIEUPRAWNIONYMI ZARZUT NARUSZENIA PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO.WSKAZANO RÓWNIEŻ, ŻE W UZASADNIENIU INFORMACJI O NEGATYWNYM ROZPATRZENIU PROTESTU STWIERDZONO, IŻ SKARŻĄCA SPÓŁKA NIE JEST ZESPOŁEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (W ROZUMIENIU ART. 32 UST. 1 USTAWY O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM – MIMO, ŻE SPÓŁKA WYWIODŁA, IŻ W KSIĘDZE REJESTRACYJNEJ JEJ JEDNOSTKI SĄ WPISANE JEDNOSTKI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TJ. ZESPOŁY WYJAZDOWE I SPECJALISTYCZNE, JEDNAKŻE POWYŻSZE NIE MIAŁO WPŁYWU NA ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY. SKARŻĄCA SPÓŁKA ZOSTAŁA BOWIEM ZDYSKWALIFIKOWANA NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ WYŁĄCZNIE Z TEGO WZGLĘDU, ŻE NIE POSIADA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO (SOR). BYŁ TO WYMÓG SINE QUA NON POZYTYWNEJ OCENY PROJEKTU POD WZGLĘDEM FORMALNYM. OKOLICZNOŚĆ, NA KTÓRĄ POWOŁUJE SIĘ SKARŻĄCA, MIANOWICIE FAKT POSIADANIA STATUSU ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO POZOSTAJE POZA PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPRAWY. L CHOĆ FAKTYCZNIE Z PRZYWOŁANYCH ZAPISÓW KSIĘGI REJESTROWEJ WYNIKA, ŻE SKARŻĄCA POSIADA WYJAZDOWE ZESPOŁY RATOWNICTWA, TO NIE OZNACZA TO, ŻE MOGŁA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO.WBREW PRZEKONANIU BOWIEM STRONY SKARŻĄCEJ NORMY USTAWY O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM NIE SĄ JEDYNYMI NORMAMI REGULUJĄCYMI ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA. KWESTIE TE REGULUJĄ TAKŻE INNE PRZEPISY. JEDNYM Z NICH JEST REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY, KTÓRY OKREŚLA CELE I GŁÓWNE KIERUNKI PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW DANEGO PROGRAMU, RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ, NA KTÓRE WSPARCIE JEST UKIERUNKOWANE, KRYTERIA I SPOSOBY REALIZACJI KONKRETNYCH PROJEKTÓW. JEDNĄ Z GENERALNYCH ZASAD REALIZACJI PROGRAMU, KTÓRA ZOSTAŁA ZDEFINIOWANA W RPO JEST ZASADA KOMPLEMENTALNOŚCI Z INNYMI PROGRAMAMI. UREALNIENIEM TEJ ZASADY JEST ZAPIS W RPO (STR. 118) WPROWADZAJĄCY ZASTRZEŻENIE, ŻE W ZAKRESIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO BĘDĄ WSPIERANE WYŁĄCZNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NIEOBJĘTE WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO.USZCZEGÓŁOWIENIEM TEJ ZASADY SĄ REGULACJE DOTYCZĄCE USTALENIA TZW. LINII DEMARKACYJNEJ POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI PROGRAMAMI OPERACYJNYMI: PROGRAMAMI OPERACYJNYMI POLITYKI SPÓJNOŚCI, WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I WSPÓLNEJ POLITYKI RYBACKIEJ (WYCIĄG W ZAŁĄCZENIU). W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW ZWIĄZANYCH ZE ZDROWIEM PRZEWIDZIANO, ŻE W RPO NIE BĘDZIE WSPIERANE RATOWNICTWO MEDYCZNE W ZAKRESIE, W JAKIM MOŻE BYĆ WSPIERANE W RAMACH PO LIŚ (PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO). W RAMACH ZAŚ PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRZEWIDZIANO WSPARCIE: INFRASTRUKTURY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (BUDYNKI, SPRZĘT MEDYCZNY, ŚRODKI TRANSPORTU SANITARNEGO, LĄDOWISKA, BAZY LPR, CENTRA URAZOWE), GDZIE BENEFICJENTAMI SĄ PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE ZOZ-Y.POWYŻSZE ROZGRANICZENIE ZNALAZŁO TEŻ WYRAZ W USZCZEGÓŁOWIENIU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA […] NA LATA 2007-2013 (URPO), GDZIE W ZAKRESIE TYPÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ (PKT 14 TYPY PROJEKTÓW PPKT 4) I 5) ZASTRZEŻONO ICH REALIZACJĘ PRZEZ SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE.W RPO DOFINANSOWANIE NA ADAPTACJĘ POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA POTRZEB REGIONALNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU RATOWNICTWA, NA ZAKUP ŚRODKÓW TRANSPORTU SANITARNEGO ORAZ SPRZĘTU RATOWNICTWA MOGŁY OTRZYMAĆ TYLKO TE JEDNOSTKI, KTÓRE POSIADAŁY SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY (SOR). WSZYSTKIE INNE JEDNOSTKI MOGŁY OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. ISTOTĄ WIĘC ROZSTRZYGNIĘCIA W NINIEJSZEJ SPRAWIE BYŁO STWIERDZENIE, ŻE SKARŻĄCA NIE POSIADA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO (SOR). TO, ŻE W UZASADNIENIU INFORMACJI O NEGATYWNYM ROZSTRZYGNIĘCIU PROTESTU DODANO RÓWNIEŻ STWIERDZENIE, ŻE SKARŻĄCA NIE JEST ZESPOŁEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (CO, JAK SŁUSZNIE WYWIODŁA SKARŻĄCA, NIE JEST PRAWDĄ) POZOSTAJE POZA ZAKRESEM PRZEDMIOTOWYM NINIEJSZEJ SPRAWY, STWIERDZENIE TO W ŻADEN SPOSÓB NIE RZUTOWAŁO NA OCENĘ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE. PRZY CZYM W NINIEJSZEJ SPRAWIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ, ŻE SKARŻĄCA NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU NIE PODNOSIŁA, ŻE POSIADA WYJAZDOWE ZESPOŁY – PODSTAWOWE I SPECJALISTYCZNE. NA ETAPIE OCENY WNIOSKU ORAZ ROZPATRYWANIA ŚRODKA ZASKARŻENIA OCENIANO JEDYNIE STATUS ODDZIAŁU POMOCY DORAŹNEJ, STWIERDZONO, ŻE NIE JEST ON SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM (KOD RESORTOWY 3300), CZEMU DANO WYRAZ W UZASADNIENIU ZARÓWNO INFORMACJI O ODRZUCENIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU, JAK I W INFORMACJI O NEGATYWNYM ROZPATRZENIU PROTESTU. BŁĘDNE WIĘC STWIERDZENIE, ŻE SKARŻĄCA NIE MA STATUSU ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, NIE WPŁYWA NA OCENĘ WNIOSKU, ANI NA SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA PROTESTU. JEDNOSTKA POSIADAJĄCA TAKI STATUS NIE OTRZYMAŁABY DOFINANSOWANIA W RAMACH TEGO PROGRAMU, PONIEWAŻ PRZYSŁUGIWAŁO ONO WYŁĄCZNIE SZPITALNYM ODDZIAŁOM RATUNKOWYM. NIE JEST TEŻ MOŻLIWE, BY SKARŻĄCA OTRZYMAŁA WSPARCIE W RAMACH TYPÓW PROJEKTÓW WSKAZANYCH W PKT 1) I 2), JAK TO WYWODZIŁA W PROTEŚCIE (JAKO BUDOWA NOWEJ, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY JEDNOSTEK RATOWNICTWA WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM TYCH JEDNOSTEK NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU RATOWNICTWA – PKT 1, CZY JAKO ZAKUP I MODERNIZACJA SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA, W TYM SPECJALISTYCZNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU, JEDNOSTEK RATOWNICTWA NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU RATOWNICTWA – PKT 2), PONIEWAŻ TE TYPY PROJEKTÓW ODNOSZĄ SIĘ WYŁĄCZNIE DO JEDNOSTEK O CHARAKTERZE NIEMEDYCZNYM, CO POTWIERDZA LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY WYBRANE DO DOFINANSOWANIA (JAKO ZOZ – Y POSIADAJĄCE SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE (TYPY PROJEKTÓW OKREŚLONE W PKT 4) I 5), BĄDŹ JAKO INNE JEDNOSTKI RATOWNICZE (TYPY PROJEKTÓW OKREŚLONE W PKT 1), 2) I 3) URPO […].WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU ZWAŻYŁ, CO NASTĘPUJE:ZGODNIE Z DYSPOZYCJĄ ART. 3 § 1 USTAWY Z DNIA 30 SIERPNIA PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI (DZ. U. NR 153. POZ. 1270 ZE ZM.), ZWANEJ DALEJ USTAWĄ P.P.S.A., SĄDY ADMINISTRACYJNE SPRAWUJĄ KONTROLĘ DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I STOSUJĄ ŚRODKI OKREŚLONE W USTAWIE. KONTROLA TA OBEJMUJE PRZEDE WSZYSTKIM ORZEKANIE W SPRAWACH SKARG NA ROZSTRZYGNIĘCIA, AKTY, CZYNNOŚCI I BEZCZYNNOŚĆ – WYMIENIONE W ART. 3 § 2 CYT. USTAWY. JAK WYNIKA JEDNAKŻE Z ART. 3 § 3 USTAWY P.P.S.A., SĄDY ADMINISTRACYJNE ORZEKAJĄ TAKŻE W SPRAWACH, W KTÓRYCH PRZEPISY USTAW SZCZEGÓLNYCH PRZEWIDUJĄ SĄDOWĄ KONTROLĘ I STOSUJĄ ŚRODKI OKREŚLONE W TYCH PRZEPISACH. NA TAKIEJ WŁAŚNIE ZASADZIE KONTROLI SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH PODDANY ZOSTAŁ TRYB DOKONYWANIA PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ PROGRAMAMI OPERACYJNYMI OCENY PROJEKTÓW ZGŁASZANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH SYSTEMU REALIZACJI REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH. JAK WYNIKA BOWIEM Z ART. 30 C UST. 1 USTAWY Z DNIA 6 GRUDNIA 2006 R., O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI ROZWOJU (TEKST JEDNOLITY – DZ. U. Z 2009 R. NR 84, POZ. 712), ZWANEJ DALEJ USTAWĄ, PO WYCZERPANIU ŚRODKÓW ODWOŁAWCZYCH PRZEWIDZIANYCH W SYSTEMIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO I PO OTRZYMANIU INFORMACJI O NEGATYWNYM WYNIKU PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ PRZEWIDZIANEJ W SYSTEMIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 30B UST. 4, WNIOSKODAWCA MOŻE W TYM ZAKRESIE WNIEŚĆ SKARGĘ DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO, ZGODNIE Z ART. 3 § 3 USTAWY P.P.S.A. ZGODNIE Z PRZEPISEM ART. 30 C UST. 2 USTAWY SKARGA, O KTÓREJ MOWA W UST. 1, JEST WNOSZONA PRZEZ WNIOSKODAWCĘ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA OTRZYMANIA INFORMACJI O NEGATYWNYM WYNIKU PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ, BEZPOŚREDNIO DO WŁAŚCIWEGO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WRAZ Z KOMPLETNĄ DOKUMENTACJĄ W SPRAWIE, OBEJMUJĄCĄ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WRAZ Z INFORMACJĄ W PRZEDMIOCIE OCENY PROJEKTU, KOPIE WNIESIONYCH ŚRODKÓW ODWOŁAWCZYCH ORAZ INFORMACJI O NEGATYWNYM WYNIKU PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ. SKARGA PODLEGA OPŁACIE SĄDOWEJ.JAK WYNIKA Z AKT NINIEJSZEJ SPRAWY A SP. Z O.O., ZŁOŻYŁA SKARGĘ DO TUT. SĄDU W USTAWOWYM TERMINIE, PO WYCZERPANIU ŚRODKÓW ODWOŁAWCZYCH I OTRZYMANIU INFORMACJI O NEGATYWNYM WYNIKU PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ, JAK RÓWNIEŻ ZAŁĄCZYŁA DOŃ WYMAGANĄ DOKUMENTACJĘ ORAZ UIŚCIŁA STOSOWNY WPIS SĄDOWY.ZE WZGLĘDU NA POWYŻSZE – WOBEC SPEŁNIENIA WSZYSTKICH USTAWOWYCH WYMOGÓW – PRZEDMIOTOWA SKARGA MOGŁA BYĆ PRZEDMIOTEM ROZPOZNANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU – STOSOWNIE DO ART. 30 C UST. 3 USTAWY.NA WSTĘPIE ROZWAŻAŃ PODKREŚLIĆ NALEŻY, ŻE REALIZACJA PROGRAMÓW OPERACYJNYCH ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z REGULACJAMI ZAWARTYMI W USTAWIE Z DNIA 6 GRUDNIA 2006 R., O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI ROZWOJU (DZ. U. Z 2009 R. NR 84, POZ. 712) ZWANA DALEJ USTAWĄ".USTAWA TA, JAK SŁUSZNIE PODNIESIONO W ODPOWIEDZI NA SKARGĘ, W PRZEPISIE ART. 37 STANOWI, ŻE DO POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE UBIEGANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA DOFINANSOWANIA NA PODSTAWIE USTAWY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY, Z DNIA 14 CZERWCA 1960 R. – KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, CO CZYNI BEZZASADNYM ZARZUT NARUSZENIA WSKAZANYCH PRZEPISÓW TEGO KODEKSU.W MYŚL ZAŚ ART. 25 PKT 1 USTAWY ZA PRAWIDŁOWĄ REALIZACJĘ PROGRAMU OPERACYJNEGO ODPOWIADA INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA, KTÓRĄ JEST ODPOWIEDNIO MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW ROZWOJU REGIONALNEGO LUB ZARZĄD WOJEWÓDZTWA.W ROZPOZNAWANEJ SPRAWIE INSTYTUCJĄ ZARZĄDZAJĄCĄ PROGRAMEM OPERACYJNYM JEST ZARZĄD WOJEWÓDZTWA […].ZGODNIE Z ART. 26 UST. 1 USTAWY DO ZADAŃ INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ NALEŻY M. IN.:- PRZYGOTOWANIE I PRZEKAZANIE KOMITETOWI MONITORUJĄCEMU DO ZATWIERDZENIA PROPOZYCJI KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW (PKT 3),- WYBÓR, W OPARCIU O KRYTERIA O KTÓRYCH MOWA W PKT 3, PROJEKTÓW, KTÓRE BĘDĄ DOFINANSOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO (PKT 4),- OKREŚLENIE SYSTEMU REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO (PKT 6).DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE PRZYWOŁANYCH WYŻEJ PRZEPISÓW USTAWY ZARZĄD WOJEWÓDZTWA […], DZIAŁAJĄC JAKO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM DLA WOJEWÓDZTWA […] NA LATA 2007 – 2013, W RAMACH KTÓREGO SKARŻĄCA UBIEGAŁA SIĘ O DOFINANSOWANIE SWOJEGO PROJEKTU, OKREŚLIŁ SYSTEM REALIZACJI TEGO PROGRAMU (REGUŁY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA) – W TYM WARUNKI UZYSKANIA POMOCY, ZASADY WYBORU PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA, JAK RÓWNIEŻ PROCEDURĘ ODWOŁAWCZĄ.SĄDOWA KONTROLA LEGALNOŚCI OCENY PROJEKTU PRZEPROWADZONA PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ W RAMACH OGŁOSZONEGO KONKURSU SPROWADZA SIĘ WOBEC POWYŻSZEGO DO PRAWIDŁOWOŚCI STOSOWANIA PRAWA PRZEZ TĘ INSTYTUCJĘ, OKREŚLONEGO W PRZEPISACH USTAWY Z DNIA 6 GRUDNIA 2006 R., O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI ROZWOJU ORAZ JEJ PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH, JAK TEŻ W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM (ART. 20 UST. 3 I 3A U.P.P.R.), W REGULACJI ZAWARTYCH W SYSTEMIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO (ART. 5 PKT 11 U.P.P.R.), OKREŚLONYM PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ (ART. 26 UST. 1 PKT 8 U.P.P.R.), JAK RÓWNIEŻ W REGULACJACH WSPÓLNOTOWYCH DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.STRONA SKARŻĄCA, POZA NARUSZENIEM PRZEPISÓW K.P.A., WSKAZAŁA RÓWNIEŻ NA NARUSZENIE ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY Z 8 WRZEŚNIA 2006 R., O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM (DZ. U. NR 191, POZ. 1410 ZE ZM.), ORAZ ART. 28 UST. 2 USTAWY Z 30 SIERPNIA 1991 R., O ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ (DZ. U. Z 2007 R. NR 14, POZ. 89 ZE ZM.).ZDANIEM SĄDU ORZEKAJĄCEGO W NINIEJSZEJ SPRAWIE NIE DOSZŁO DO NARUSZENIA W/W PRZEPISÓW PRAWA. ORGAN PRAWIDŁOWO WYWIÓDŁ, ŻE JEDNOSTKAMI SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SĄ, ZGODNIE Z PRZEPISEM ART. 32 UST. 1 SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE (PKT 1), ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (PKT 2), PRZY CZYM DEFINICJA TYCH POJĘĆ ZNAJDUJE SIĘ W PKT 9 I 10 ART. 3 USTAWY O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM. RÓWNIEŻ PRAWIDŁOWO WYWIEDZIONO, ŻE ODDZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ NIE JEST JEDNOSTKĄ SYSTEMU RATOWNICTWA, A SKARŻĄCA BEZSPORNIE NIE MA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO, A ZATEM W ROZUMIENIU PRZEPISU ART. 32 UST. 1 PKT 1 USTAWY O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM SKARŻĄCA NIE JEST JEDNOSTKĄ PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO.PRZY CZYM ODRĘBNEGO ODNIESIENIA WYMAGA KWESTIA POSIADANIA PRZEZ SKARŻĄCĄ ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, KTÓRE SĄ JEDNOSTKAMI SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W ROZUMIENIU ART. 32 UST. 1 PKT 2 W/W USTAWY.INFORMACJĘ O POSIADANIU ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SKARŻĄCA SPÓŁKA PRZEDSTAWIŁA DOPIERO NA ETAPIE SKARGI DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO, NIE PODNIOSŁA NATOMIAST POWYŻSZYCH OKOLICZNOŚCI WE WNIOSKU ANI W SKŁADANYCH ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH W RAMACH PROCEDURY PRZEWIDZIANEJ DLA DZIAŁANIA 7.2 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA W RAMACH KONKURSU NR 7.2.‗1.RODZI SIĘ ZATEM PYTANIE CZY RZECZĄ JEDNOSTKI DOKONUJĄCEJ OCENY WNIOSKU BYŁO WYSZUKIWANIE POWYŻSZEJ OKOLICZNOŚCI TJ. POSIADANIA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA PRZEZ SKARŻĄCĄ SPÓŁKĘ Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIŻ WNIOSEK Z JEGO UZASADNIENIEM?ZDANIEM SĄDU TO NA STRONIE SKARŻĄCEJ, JAKO SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK W RAMACH OGŁOSZONEGO PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA […] NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU, SPOCZYWAŁ OBOWIĄZEK WYKAZANIA, ŻE JEST PODMIOTEM SPEŁNIAJĄCYM KRYTERIA WSKAZANE DLA BENEFICJENTÓW DLA DZIAŁANIA 7.2 W PKT 18A "TYP BENEFICJENTÓW" I PKT 14 "TYP PROJEKTÓW" W USZCZEGÓŁOWIENIU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA […] NA LATA 2007 – 2013 (Z DNIA 29 GRUDNIA 2009 R.). PODNIESIENIE POWYŻSZEJ OKOLICZNOŚCI NA ETAPIE SKARGI DO SĄDU JEST, ZDANIEM SĄDU ORZEKAJĄCEGO, SPÓŹNIONE I NIE MOŻE WYWOŁYWAĆ OCZEKIWANYCH PRZEZ SKARŻĄCĄ SKUTKÓW TJ. UCHYLENIA ZASKARŻONEGO ROZSTRZYGNIĘCIA.JAK WYNIKA BOWIEM Z OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU NR 7.2‗1, DOTYCZYŁ ON BENEFICJENTÓW OKREŚLONYCH W PKT 18 A USZCZEGÓŁOWIENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA […] Z DNIA 29 GRUDNIA 2009 R., USZCZEGÓŁOWIONYCH W PKT 14 "TYP PROJEKTÓW PRZEZ WSKAZANIE, ŻE PROJEKTY TE W ZAKRESIE PKT 1 I 2 DOTYCZĄ JEDNOSTEK RATOWNICTWA ZAŚ W ZAKRESIE PKT 4 SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH.POZOSTAŁE PKT 3 I 5 DOTYCZĄ TYPÓW PROJEKTÓW, KTÓRE NIE DOTYCZĄ NINIEJSZEJ SKARGI.SKARŻĄCA PODNIOSŁA, ŻE JEJ PROJEKT MIEŚCI SIĘ W ZAKRESIE TYPU PROJEKTU OKREŚLONEGO W PKT 1 I 2 TJ.:1) BUDOWA NOWEJ, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY JEDNOSTEK RATOWNICTWA WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM TYCH JEDNOSTEK NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU RATOWNICTWA;2) ZAKUP I MODERNIZACJA SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA (W TYM SPECJALISTYCZNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU) JEDNOSTEK RATOWNICTWA NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU RATOWNICTWA.PODNIOSŁA RÓWNIEŻ, ŻE NIE POSIADA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO.ZDANIEM SĄDU, WBREW STANOWISKU ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA […] JAKO INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ, ZAPISY ZAWARTE W PKT 18A I 14 WSKAZYWAŁY, ŻE ZOZ-Y FUNKCJONUJĄCE W PUBLICZNYM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH (PKT 18A PKT 2) A TAKIM PODMIOTEM JEST SKARŻĄCA MOGŁY UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW O KTÓRYCH MOWA W PKT 14 PPKT 1 I 2 NAWET JEŻELI NIE POSIADAŁY SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH.O SZPITALNYCH ODDZIAŁACH RATUNKOWYCH JEST BOWIEM MOWA JEDYNIE W PPKT 4 PKT 14 TYP PROJEKTÓW. PRZY CZYM ZOZ-Y TAKIE WINNY POSIADAĆ PRZYMIOT JEDNOSTKI RATOWNICTWA, A NIE TYLKO ZOZ-U FUNKCJONUJĄCEGO W PUBLICZNYM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH, BOWIEM JAK WYNIKA Z USTAWY Z 8 WRZEŚNIA 2006 R., O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM NIE KAŻDY ZOZ JEST JEDNOSTKĄ RATOWNICTWA A TYLKO TAKI KTÓRY SPEŁNIA WYMOGI ART. 32 UST. 1.SKORO ZATEM SKARŻĄCA SPÓŁKA NIE WYKAZAŁA WE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE, ŻE POSIADA PRZYMIOT JEDNOSTKI RATOWNICTWA TO ZASKARŻONE ROZSTRZYGNIĘCIE NIE NARUSZA PRAWA W STOPNIU SKUTKUJĄCYM JEGO UCHYLENIEM.WPRAWDZIE UZASADNIENIE ZASKARŻONEJ INFORMACJI ORAZ ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ WSKAZUJĄ JAKO PODSTAWĘ NEGATYWNEGO ROZPATRZENIA PROTESTU, BRAK SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO TO JEDNAK W INFORMACJI O ODRZUCENIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2010 R., ZNALAZŁY SIĘ PRAWIDŁOWE ROZWAŻANIA ODNOŚNIE PAKT 1 I 2 (TYP PROJEKTÓW), ŻE SKARŻĄCA NIE JEST JEDNOSTKĄ RATOWNICTWA W ŚWIETLE USTAWY O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM.MAJĄC ZATEM NA UWADZE ZAKRES KOGNICJI SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH W TEGO TYPU SPRAWACH OPISANY NA WSTĘPIE WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU STWIERDZIŁ, ŻE W NINIEJSZEJ SPRAWIE NIE NARUSZONO PRZEPISÓW PRAWA ORAZ OKREŚLONYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM W USZCZEGÓŁOWIENIU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA […] NA LATA 2007 – 2013 ZASAD I PROCEDUR OBOWIĄZUJĄCYCH INSTYTUCJE UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI PROGRAMÓW, W ZAKRESIE SKUTKUJĄCYM UCHYLENIEM ZASKARŻONEJ INFORMACJI, MIMO BRAKÓW W UZASADNIENIU I WYWODOM ODPOWIEDZI NA SKARGĘ.MAJĄC NA UWAGĘ POWYŻSZE WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU NA MOCY ART. 151 P.P.S.A. ODDALIŁ SKARGĘ.