III SA/Wa 2328/10 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2010-09-08
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Podjęto zawieszone postępowanie
Sędziowie:
Ewa Radziszewska-Krupa /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa (sprawozdawca), , , po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia […] września 2008 r. nr […] w przedmiocie określenie wysokości zobowiązania w podatku akcyzowym za kwiecień 2003 r. p o s t a n a w i a podjąć zawieszone postępowanie sądowe

Uzasadnienie wyroku