II SA/Łd 66/11 – Postanowienie WSA w Łodzi


Sygnatura:
6343 Świadczenia pieniężne z tytuły pracy przymusowej
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Data:
2011-01-19
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Przyznano prawo pomocy w całości
Sędziowie:
Agnieszka Grosińska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 2 lutego 2011 roku Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi – Wydział II Agnieszka Grosińska po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2011 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku Z.F. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi Z.F. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia […] Nr […] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego postanawia przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w Ł. AG

Uzasadnienie wyroku

II SA/Łd 66/11U z a s a d n i e n i eZ.F. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego.W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 stycznia 2011 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 złotych.W odpowiedzi na wezwanie skarżący wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.Jak wynika z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżący pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z córką, zięciem i wnuczką. Na dochody rodziny składają się emerytura skarżącego w wysokości 1438,63 złotych, świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 520 złotych i zasiłek rodzinny w kwocie 91 złotych. Skarżący oświadczył, że nikt z członków rodziny nie posiada żadnego majątku, oszczędności ani papierów wartościowych. W uzasadnieniu skarżący podał wysokość miesięcznych wydatków, na które składają się opłaty związane z utrzymaniem mieszkania w kwocie ok. 550 złotych, koszty związane z nabyciem leków – ok. 220 złotych. Pozostała część dochodów musi wystarczyć na utrzymanie 4 – osobowej rodziny. Ponadto skarżący oświadczył, iż nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym i rzecznikiem patentowym.Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi zważył, co następuje:Stosownie do przepisów art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.) – dalej p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Zgodnie zaś z art. 246 § 1 p.p.s.a. osobie fizycznej przyznaje się, na jej wniosek, prawo pomocy w zakresie całkowitym, jeżeli wykaże ona, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.Przede wszystkim należy zauważyć, iż stosownie do powyższych przepisów, warunkiem przyznania stronie prawa pomocy jest wykazanie przez stronę, iż występują przesłanki uzasadniające jej udzielenie. W interesie skarżącego leży zatem przedstawienie wszelkich okoliczności, które wskazywałyby na fakt pozostawania w trudnej sytuacji materialnej. Udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest formą jej dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno się sprowadzać do wypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe.Przechodząc na grunt rozpoznawanej sprawy należy stwierdzić, iż wniosek skarżącego zasługuje na uwzględnienie w całości. Na uwadze należało mieć przede wszystkim fakt, iż średni miesięczny dochód na członka rodziny skarżącego kształtuje się na poziomie ok. 512 złotych. W związku z wysokością dochodów i trudną sytuacją materialną strona otrzymuje zresztą dodatek mieszkaniowy w wysokości 333 złotych. Nie bez znaczenia jest także fakt, że skarżący jest osobą starszą, wymagającą opieki i znacznych wydatków na zapewnienie opieki lekarskiej. Ogólna sytuacja rodzinna i materialna skarżącego, przedstawiona w oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach powoduje, że wniosek strony należy uznać za uzasadniony.Wobec powyższego, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.AG