II SA/Bk 580/09 – Wyrok WSA w Białymstoku


Sygnatura:
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-09-09
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Anna Sobolewska-Nazarczyk /przewodniczący sprawozdawca/
Małgorzata Roleder
Stanisław Prutis

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk (spr.), Sędziowie sędzia NSA Stanisław Prutis,, sędzia WSA Małgorzata Roleder, Protokolant Marta Marczuk, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi Burmistrza M. na decyzję Wojewody […] z dnia […] lipca 2009 r., nr […] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o wywłaszczenie nieruchomości oddala skargę

Uzasadnienie wyroku