II SA/Bd 1314/10 – Postanowienie WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6343 Świadczenia pieniężne z tytuły pracy przymusowej
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Data:
2010-11-03
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Ustanowiono adwokata
Sędziowie:
Wojciech Jarzembski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Wojciech Jarzembski po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu od postanowienia Referendarza sądowego z dnia […] listopada 2010r. w sprawie ze skargi T.H. na decyzję Kierownika Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia […] września 2010 r. nr […] w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej postanawia 1. ustanowić adwokata, 2. oddalić wniosek o prawo pomocy w pozostałym zakresie.

Uzasadnienie wyroku

W dniu 19 listopada 2010 r. T. H. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy urzędowy formularz PPF wnioskując o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. We wniosku skarżący wskazał, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, posiada nieruchomość obejmującą dom wielkości 109m², nie posiada zasobów pieniężnych oraz żadnego innego majątku i utrzymuje się z emerytury w wysokości 1800 zł. Podniósł, iż ze względu na choroby część dochodów przeznacza na wydatki związane z leczeniem.Postanowieniem referendarza sądowego z dnia […] listopada 2010 r. oddalono wniosek skarżącego o przyznanie mu prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.Od powyższego postanowienia T. H. wniósł sprzeciw, wskazując, iż oprócz kosztów związanych z leczeniem duże wydatki ponosi w związku z ogrzewaniem domu. Skarżący wskazał ponadto, iż jest kuratorem niepełnosprawnego brata, któremu również pomaga finansowo.Z uwagi na brak dostatecznej jasności dotyczącej sytuacji rodzinnej i majątkowej skarżącego, zarządzeniem sędziego wezwany został on do nadesłania określonych we wskazanym zarządzeniu dokumentów. W odpowiedzi na wezwanie skarżący uiścił wpis w kwocie 100 zł.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje:Zgodnie z art. 260 ustawy z 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późno zm. – zwanej dalej p.p.s.a.), w razie wniesienia sprzeciwu, który nie został odrzucony, zarządzenie lub postanowienie, przeciwko któremu został on wniesiony, traci moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez Sąd na posiedzeniu niejawnym.Na wstępie należy zauważyć, iż przesłanki przyznania przez Sąd prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym określono wart. 246 § 1 p.p.s.a., zgodnie, z którym przyznanie tego przywileju w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Powołany przepis nie pozostawia wątpliwości co do tego, iż inicjatywa dowodowa zmierzająca do wykazania, iż zachodzą przesłanki pozytywne do uwzględnienia wniosku, spoczywa na zainteresowanym. To strona bowiem powinna we wniosku wykazać, że istnieje przesłanka pozytywna dla przyznania prawa pomocy. Wniosek o przyznanie prawa pomocy powinien być sporządzony rzetelnie i powinny w nim się znaleźć wszelkie informacje niezbędne do oceny sytuacji majątkowej wnioskodawcy. Rozstrzygnięcie Sądu w tej kwestii zależy od tego, co zostanie udowodnione przez wnioskodawcę w tym zakresie.Jak wynika z jedynego dokumentu jakim dysponuje Sąd, którym jest wypełniony przez skarżącego formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, skarżący jest osobą mieszkającą samotnie i utrzymującą się z emerytury w wysokości 1800 zł. Jako jedyne stałe i konieczne wydatki skarżący wskazał koszty leczenia w wysokości 500 zł. Z uwagi na niedostatek informacji w zakresie sytuacji majątkowej skarżącego, a także nowe, zawarte w sprzeciwie informacje dotyczące chorego brata, Sąd wezwał skarżącego do doprecyzowania tych wiadomości o fakty niezbędne dla bardziej obiektywnego i wnikliwego rozeznania się w sytuacji. W odpowiedzi na powyższe wezwanie, skarżący nie nadesłał żadnego z dokumentów i informacji, o które był wzywany, uiszczając za to wpis w wysokości 100 zł. Uiszczenie wpisu wskazuje, iż skarżący dysponuje jednak środkami finansowymi umożliwiającymi mu poniesienie jednorazowego wydatku w wysokości 100 zł. Inna sprawa tyczy się rozpoznania wniosku w zakresie ustanowienia pełnomocnika. Tu koszt jest wyższy niż kwota jednorazowego wpisu, w związku z czym biorąc pod uwagę dochód skarżącego, a także wydatki związane z leczeniem i ogrzewaniem domu, a także opieką nad dotkniętym chorobą bratem, Sąd uznał iż wniosek skarżącego o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym ustanowienie adwokata jest zasadny i zasługuje na uwzględnienie.W tym stanie rzeczy na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.