VIII SA/Wa 1044/10 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2010-11-03
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji
Sędziowie:
Włodzimierz Kowalczyk /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2011r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J. K. o wstrzymanie wykonania decyzji ze skargi J.K. na decyzję […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […] sierpnia 2010r. nr […] w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku postanawia : wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie wyroku

Pismem z dnia […] listopada 2010r. (data nadania […] listopada 2010 r.) skarżąca złożyła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku do czasu rozpatrzenia skargi podnosząc, iż wykonanie zaskarżonej decyzji może ich narazić na ogromną szkodę – znaczne koszty wykonania decyzji, których nie jest w stanie ponieść. Domek będący przedmiotem postępowania stanowi integralną całość i wystawiony jest na sprzedaż, rozbiórka domku ustawionego na pustakach doprowadzi do zniszczenia bez możliwości przywrócenia stanu poprzedniego.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.- dalej p.p.s.a.), wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże w myśl § 3 powołanego przepisu, po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lubw części zaskarżonego aktu lub czynności.Rozstrzygając w oparciu o art. 61 § 3 p.p.s.a. sąd jest związany zamkniętym katalogiem przesłanek pozytywnych zawartym w wymienionym przepisie. Instytucja wstrzymania wykonania ma bowiem charakter wyjątkowy i jej zastosowanie może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji stwierdzenia, iż zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody, lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, gdyby akt lub czynność zostały wykonane.Istotnym jest przy tym, iż postanowienie o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest rozstrzygnięciem tymczasowym. Postanowienie tego rodzaju ma charakter wpadkowy, zaś jego byt prawny kończy się z chwilą wydania przez sąd wyroku.Zdaniem Sądu przytoczona przez skarżącą argumentacja przemawia za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji. W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że przez znaczną szkodę lub trudne do odwrócenia skutki rozumie się taką szkodę, która nie będzie mogła zostać wynagrodzona przez późniejszy zwrot świadczenia lub nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. W ocenie Sądu poniesienie przez stronę nakładów związanych z rozbiórką budynku, a następnie koniecznością jego odbudowy, przed rozpoznaniem skargi przez Sąd, mogłoby narazić stronę na powstanie znacznej szkody bądź spowodować trudne do odwrócenia skutki, co przemawia za zastosowaniem ochrony tymczasowej. W tym miejscu należy podkreślić, że na etapie rozpoznawania wniosku o wstrzymanie wykonania aktu, Sąd nie bada zasadności samej skargi.Z tych względów, działając na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Powrót do