I SA/Gd 1101/10 – Postanowienie WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6550
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Data:
2010-10-25
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Przyznano prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych
Sędziowie:
Joanna Zdzienicka-Wiśniewska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Sędzia NSA Joanna Zdzienicka – Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. S. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 18 sierpnia 2010 r. Nr […] w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2006 postanawia: przyznać wnioskodawcy prawo pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie wyroku

Wnioskiem z dnia 20 grudnia 2010 r., złożonym na formularzu PPF, pan P. S. zwrócił się o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.Postanowieniem z dnia 13 stycznia 2011 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku odmówił wnioskodawcy przyznania prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.Wobec wniesienia sprzeciwu postanowienie powyższe, na mocy art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 z późn. zm. – określanej dalejjako ustawa p.p.s.a.) utraciło moc, w związku z czym sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez Sąd.Zgodnie z brzmieniem art. 245 § 3 p.p.s.a., prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w częścialbo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.W myśl art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. – przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.Zatem to na wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, że znajduje się w sytuacji uprawniającej go do skorzystania z prawa pomocy, zaś rozstrzygnięcie w tej kwestii zależy od tego, co zostanie przez stronę udowodnione.Na podstawie złożonego przez wnioskodawcę oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, dodatkowego oświadczenia z dnia 30 grudnia 2010r. oraz złożonego sprzeciwu ustalono, że wnioskodawca osiąga dochód miesięczny w kwocie ok. 800 zł brutto z prac zleconych i dorywczych.Jest właścicielem gospodarstwa rolnego (składającego się z 20 ha ziemi rolnejoraz domu o powierzchni 65 m2). Nie posiada żadnych oszczędności, papierów wartościowych ani przedmiotów o wartości powyżej 3.000 euro. Jest zadłużonyna kwotę około 4.000.000 zł, z powodu ustanowionych zajęć komorniczych. Od 2003 roku jest rozwiedziony. Gospodarstwo domowe prowadzi wspólnie z dwunastoletnią córką. Leczy się na schorzenia kręgosłupa, wrzody żołądka oraz stany depresyjno – lękowe. Wnioskodawca ponosi comiesięczne wydatki związane z opłatami za prądw wysokości 50 zł, gaz w butli w wysokości 70 zł, lekarstwa w wysokości 50 zł.Na żywność wydaje ok. 450 zł. Nadto zobowiązany do płacenia alimentów na córkę, z którego to obowiązku wywiązuje się jedynie częściowo. Z powodu ustanowionych zajęć komorniczych nie uprawia posiadanego przez siebie gospodarstwa rolnego, które upadło.Biorąc pod uwagę ustalone okoliczności faktyczne, w tym w szczególności wysokość dochodów wnioskodawcy, brak jakichkolwiek zasobów pieniężnychoraz wysokość ciążących na nim zobowiązań, uznano, iż wnioskodawca wykazał,że nie ma realnych możliwości finansowych poniesienia kosztów sądowychw niniejszej sprawie bez uszczerbku koniecznego utrzymania.W związku z powyższym na podstawie przepisu art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.