I SA/Gl 1072/10 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2010-10-06
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Zawieszono postępowanie.
Sędziowie:
Eugeniusz Christ /przewodniczący sprawozdawca/Przemysław DumanaWojciech Organiściak

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Eugeniusz Christ (spr.), Sędzia NSA Przemysław Dumana, Sędzia WSA Wojciech Organiściak, Protokolant Izabela Maj – Dziubańska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lutego 2011 r. sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia […] nr […] w przedmiocie podatku od nieruchomości postanawia zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie wyroku

Zaskarżoną decyzją utrzymano w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy O. z dnia […] nr […] określającą skarżącej A Sp. z o.o. w B. wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2010.Natomiast wyrokiem z dnia 7 kwietnia 2010 r., w sprawie o sygn. akt I SA/GI 1028/09, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę A Sp. z o.o. w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia […], którą utrzymano w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy O. z dnia […] określającą skarżącej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2009. Od tego orzeczenia skarżąca wniosła skargę kasacyjną inicjującą postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, które jest w toku.Kwestią sporną zarówno w sprawie niniejszej, jak i wyżej wymienionej była m. in. kwalifikacja prawnopodatkowa przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości, w tym elementów ciągu technologicznego – suszarni wraz z zadaszonymi kanałami suszarniczymi, jako budowli i jako budynku.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sadowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.Zdaniem Sądu rozstrzygnięcie podjęte przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej od wyroku wydanego w sprawie o sygn. akt I SA/GI 1028/09 będzie miało istotne znaczenie dla oceny prawidłowości kwalifikacji dokonanej przez organy podatkowe także w sprawie niniejszej i dlatego, na podstawie powołanego przepisu, orzeczono jak w sentencji.