VII SA/Wa 2438/10 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2010-12-15
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Odmówiono wstrzymania wykonania decyzji
Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA – Joanna Gierak – Podsiadły po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2011r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z […] września 2010r., znak: […] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej postanawia: oddalić wniosek T. S. o wstrzymanie wykonania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta […] z […] kwietnia 2007r., znak: […] oraz utrzymującej ją w mocy decyzji […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z […] czerwca 2007r., znak: […]. WSA/post.1 – sentencja postanowienia

Uzasadnienie wyroku

W przedmiotowej sprawie zaskarżoną decyzją z […] września 2010 r., znak: […] Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy decyzję […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z[…] lipca 2010 r., znak: […] odmawiającą uchylenia własnej decyzji z […] czerwca 2007r., znak: […] utrzymującej w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta […] z […] kwietnia 2007r., znak: […] nakazującą T. S. rozbiórkę budynku gospodarczego wybudowanego na posesji nr ewid. […], przy ul. […] w […].W piśmie z 18 listopada 2010 r., stanowiącym skargę na powołaną na wstępie decyzję Głównego Inspektora, T. S. zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania ww. decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta […] z […] kwietnia 2007 r., znak: […] oraz utrzymującej ją w mocy decyzji […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z […] czerwca 2007 r., znak: […].Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:Zgodnie z przepisem art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.) sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.Z konstrukcji powyższego przepisu przede wszystkim wyłaniają się dwie podstawowe dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy zasady. Po pierwsze, postępowanie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji jest postępowaniem prowadzonym na wniosek skarżącego, a więc sąd nie jest uprawniony do działania z urzędu, a jedynie w zakresie, na jaki wskazuje skarżący w treści tego wniosku. Nie jest dopuszczalna, zatem samodzielna konkretyzacja rzeczywistej woli autora wniosku przez sąd. Po drugie, postępowanie to dotyczy, co do zasady możliwości wstrzymania zaskarżonej do sądu decyzji, co nie wyklucza jednak możliwości wstrzymania również i innych aktów wydanych w granicach tej samej sprawy. Wskazuje na to wyraźnie ww. przepis, zgodnie z którym sąd może wstrzymać na wniosek skarżącego akty lub czynności, o których mowa w § 1 tego przepisu. Dopiero, więc gdy zaistnieją podstawy do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, sąd może -na podstawie art. 61 § 3 zdanie ostatnie p.p.s.a.- wstrzymać wykonanie także decyzji wydanych w innych postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy. Zatem, nie jest możliwe wstrzymanie wykonania decyzji wydanej w innym postępowaniu w granicach tej samej sprawy, nie jest również możliwe wstrzymanie wykonania decyzji organu I instancji, jeżeli z uwagi na brak wniosku skarżącego sąd nie może wpierw wstrzymać wykonania zaskarżonej decyzji organu II instancji (v. postanowienie Naczelnego Sadu Administracyjnegoz 11 stycznia 2011r., sygn. akt II OSK 1835/10).Kierując się powyższym Sąd stwierdza, iż w przedmiotowej sprawie wniosek o wstrzymanie wykonania nie może być uwzględniony już tylko z tego względu, że skarżąca wnioskiem tym nie objęła zaskarżonej decyzji wydanej w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 154 k.p.a., a jedynie decyzje wydane w postępowaniu zwykłym (których postępowanie nadzwyczajne zakończone zaskarżoną decyzją dotyczyło). Wnioskiem o wstrzymanie wykonania skarżąca objęła bowiem wyłącznie decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta […] z […] kwietnia 2007 r. oraz utrzymującą ją w mocy decyzję […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z […] czerwca 2007 r. Trzeba zaś raz jeszcze zaznaczyć, iż wniosek o wstrzymanie wykonania musi dotyczyć zaskarżonej decyzji i dopiero w sytuacji istnienia podstaw do wstrzymania wykonania tej decyzji, możliwe byłoby wstrzymanie wykonania decyzji wydanych w innym postępowaniu w granicach tej samej sprawy.Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 61 § 3 powołanej ustawy, orzeczono jak w sentencji postanowienia.