II SA/Wa 1438/10 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6191 Żołnierze zawodowi
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Minister Obrony Narodowej
Data:
2010-09-07
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Anna Mierzejewska /przewodniczący sprawozdawca/Eugeniusz WasilewskiPrzemysław Szustakiewicz

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Mierzejewska (spr.) Sędziowie WSA Eugeniusz Wasilewski WSA Przemysław Szustakiewicz Protokolant ref. staż. Eliza Kusy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lutego 2011 r. sprawy ze skargi K. C. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia […] czerwca 2010 r. nr […] w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie przyznania dodatku specjalnego oddala skargę

Uzasadnienie wyroku