II SA/Wr 599/10 – Wyrok WSA we Wrocławiu


Sygnatura:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2010-10-13
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Treść wyniku:
*Oddalono skargę
Sędziowie:
Andrzej Wawrzyniak /przewodniczący/Anna SiedleckaMieczysław Górkiewicz /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak Sędzia WSA Mieczysław Górkiewicz (spr.) Sędzia WSA Anna Siedlecka Protokolant asystent sędziego Wojciech Śnieżyński po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 1 lutego 2011 r. sprawy ze skargi I. i R. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia […]r. nr […] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w prawo własności. oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku