I SA/Kr 1741/09 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6550
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Data:
2009-12-09
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
ustanowiono adwokata z urzędu, w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych postępowanie umorzono
Sędziowie:
Michał Śmiałowski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie: Michał Śmiałowski po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2011r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z.B. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z dnia 29.10.2009r. , nr […] w przedmiocie płatności do gruntów rolnych za 2009r. postanawia: 1. ustanowić dla Z.B. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka 2. w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych postępowanie umorzyć

Uzasadnienie wyroku

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynął wniosek Z.B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata, w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , z dnia 29.10.2009r., nr […], w przedmiocie płatności do gruntów rolnych za 2009r.Jak wynika z uzasadnienia wniosku, zawartego w nim "oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach", nadesłanych dokumentów oraz akt sprawy o sygn. I SAB/Kr 12/10, I SA/Kr 818/10, I SA/Kr 819/10, III SA/Kr 921/10, III SA/Kr 922/10 Z.B. samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, z którego osiąga średni dochód w wysokości ok. 784,30 zł. miesięcznie. (k. 9 akt adm. sprawy o sygn. III SA/Kr 921/10, III SA/Kr 922/10). Poza tym nie jest nigdzie zatrudniony. Nie ma też do dyspozycji żadnych środków finansowych. Jest natomiast zadłużony na łączną kwotę ok. 100 000 zł. Prowadzone są też w stosunku do niego postępowania egzekucyjne (bezskuteczne ). Jest właścicielem dwóch nieruchomości: jednej o pow. 0,58 ha , drugiej o pow. 7,27 ha – w tym dwóch domów o pow. 100 m2 i 110 m2, z których jeden jest niezamieszkany(k. 7,8 akt adm. sprawy o sygn. III SA/Kr 921/10, III SA/Kr 922/10) W maju 2010r. jego gospodarstwo rolne dotknięte zostało powodzią. W budynkach woda sięgała do wys. 50 cm. Zalane zostały m.in.: piec gazowy do c.o., piec gazowo- elektryczny, silnik do wody, dwie lodówki. Z. B. otrzymał w związku z tym kwotę 1500 zł. Pieniądze te nie stanowiły jednak sumy wystarczającej do przywrócenia poprzedniego stanu nieruchomości.Zgodnie z art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z dnia 20 września 2002r. Nr 153, poz. 1270 z p. zm. ) prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego ( § 2). Natomiast prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego(§ 3). Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej na podstawie art. 246§1 w/w ustawy przysługuje osobie fizycznej, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (prawo pomocy w zakresie całkowitym) lub gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (prawo pomocy w zakresie częściowym). Udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest więc formą jej dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno sprowadzać się do wypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe.Na wstępie należy podkreślić, iż kwestia zwolnienia od kosztów sądowych była już rozpatrywana. Dnia 15.06.2010r. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił m.in. zwolnić stronę skarżącą od kosztów sądowych. Postanowienie to uprawomocniło się a przyznane prawo pomocy nie zostało do tej pory cofnięte. W związku z tym prowadzenie postępowania w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w niniejszej sprawie trzeba uznać za bezprzedmiotowe. Zwolnienie to obejmuje bowiem, również obecny etap postępowania sądowoadministracyjnego. Jest ono skuteczne od momentu złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy (tego pierwszego ) aż do zakończenia całego postępowania sądowego.Sytuacja majątkowa Z.B. w kontekście obecnego etapu postępowania sądowoadministracyjnego uzasadnia natomiast uwzględnienie również wniosku strony skarżącej w zakresie ustanowienia pełnomocnika. Jest on osobą samotną, nie uzyskuje stałych dochodów (zarobek zależy od wielu czynników przyrodniczo – ekonomicznych), jest znacznie zadłużony u osób fizycznych i w bankach, prowadzone są w stosunku do niego bezskuteczne postępowania egzekucyjne a ostatnia powódź poczyniła znaczne szkody w posiadanym gospodarstwie rolnym. Stąd też, zdaniem orzecznika, w takich okolicznościach, wniosek o ustanowienie adwokata w przypadku kiedy strona chce zaskarżyć zapadłe orzeczenie a ustawa przewiduje wymóg sporządzenia środka zaskarżenia – skargi kasacyjnej przez profesjonalnego pełnomocnika , jest zasadny.Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 244§1 , art.245, art. 246§1 pkt. 1 i 2) w zw. z art. 258 § 2, pkt 7) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z dnia 20 września 2002r. Nr 153, poz .1270 z p. zm. ) oraz na podstawie art. 161§1 pkt. 3) w zw. z art. 258§1 i §3 w/w ustawy.