II SA/Po 45/11 – Postanowienie WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne:
Koszty sądowe
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2011-01-20
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Zwrócono nadpłacony wpis
Sędziowie:
Aleksandra Łaskarzewska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Aleksandra Łaskarzewska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 lutego 2011 r. sprawy ze skargi W. J. i M. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia […] 2010 r. Nr […] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji; postanawia zwrócić skarżącemu W. J. nadpłacony wpis od skargi w kwocie 300zł /-/ A. Łaskarzewska

Uzasadnienie wyroku

W. J. wniósł do Sądu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia […] 2010r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta P. z dnia […] 2009 r . Nr […]. Jednocześnie skarżący uiścił wpis od skargi w kwocie 500 zł.Zgodnie z przepisem § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany decyzji albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się wpis w wysokości 200 zł.Skoro zatem skarżący uiścił wpis od skargi w kwocie 500 zł zamiast 200 zł, to stosownie do przepisu art. 225 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) różnicę pomiędzy kosztami pobranymi a należnymi należało zwrócić stronie z urzędu na jej koszt. Stąd orzeczono ja w sentencji postanowienia./-/ A. Łaskarzewska