V SA/Wa 2827/10 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6271 Ochrona cudzoziemca, w tym nadawanie statusu uchodźcy, azyl, zezwolenie na pobyt tolerowany i ochrona czasowa
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Inne
Data:
2010-12-09
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Przyznano prawo pomocy w całości
Sędziowie:
Konrad Łukaszewicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Konrad Łukaszewicz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi M. M. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia […] września 2010 r. Nr […] w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności dla udzielenia zgody na pobyt tolerowany postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez: 1. zwolnienie od kosztów sądowych, 2. ustanowienie radcy prawnego, o którego wyznaczenie zwrócić się do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w […].

Uzasadnienie wyroku

M. M. wystąpiła z wnioskiem – sporządzonym na urzędowym formularzu PPF z 29 grudnia 2010 r. – o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego.We wniosku wskazała, iż nie posiada żadnego majątku, zaś utrzymuje się dzięki pomocy socjalnej w wysokości 750 bądź 775 zł miesięcznie.Z uwagi na uchybienie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi bądź do złożenia wniosku o prawo pomocy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, postanowieniem z 24 stycznia 2011 r. odrzucił skargę cudzoziemki.Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:Prawo pomocy stanowi wyjątek od obowiązującej w postępowaniu przed sądem administracyjnym zasady ponoszenia przez stronę kosztów postępowania związanych z jej udziałem w sprawie (wyrażonej w art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a. Stosownie do treści przepisu art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a., może zostać ono przyznane osobie fizycznej w zakresie całkowitym, gdy osoba ta wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania.Wniosek jest zasadny w całości. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia ta okoliczność, iż cudzoziemka nie posiada wystarczającego źródła dochodu, które pozwoliłoby jej ponieść koszty związane z udziałem w postępowaniu sądowym oraz zastępstwem profesjonalnego pełnomocnika. Już sama okoliczność, iż otrzymuje pomoc finansową od państwa polskiego świadczy o jej trudnej sytuacji materialnej. Ponadto wzięto pod uwagę, iż nie posiada nieruchomości, oszczędności pieniężnych ani przedmiotów wartościowych.Z wyłożonych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Powr