II SA/Sz 8/11 – Postanowienie WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2011-01-05
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Danuta Strzelecka-Kuligowska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Sędzia NSA Danuta Strzelecka – Kuligowska po rozpoznaniu w dniu […] na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H.K. na postanowienie Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […] w przedmiocie opłaty legalizacyjnej p o s t a n a w i a odrzucić skargę

Uzasadnienie wyroku

H.K., pismem z dnia […]r., wniósł skargę do Sądu Administracyjnego na postanowienie Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […] […] w przedmiocie opłaty legalizacyjnej.Zarządzeniami z dnia […] wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu od wniesionej skargi w kwocie ]…] oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie […] skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem, w terminie […] doręczenia odpisów zarządzeń, pod rygorem odrzucenia skargi.Odpisy zarządzeń zostały doręczone stronie skarżącej w dniu […] Termin do uiszczenia wpisu oraz uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął z dniem […] r. We wskazanym wyżej terminie skarżący uiścił wpis od skargi, nie nadesłał natomiast odpisów skargi.Wojewódzki Sąd Administracyjny w zważył, co następuje:Zgodnie z art. 47 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) do pisma należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.Stosownie do treści przepisu art. 58 § 1 pkt 3 ww. ustawy sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.W rozpatrywanej sprawie skarżący, pomimo skutecznego doręczenia mu wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi, nie nadesłał odpisów skargi.Z tej przyczyny Sąd, na podstawie powołanych wyżej przepisów, skargę odrzucił.

Powrót do