I SA/Op 435/09 – Postanowienie WSA w Opolu


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:
Przywrócenie terminu
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-09-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Treść wyniku:
Przywrócono termin
Przywrócono termin do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy
Sędziowie:
Marzena Łozowska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Marzena Łozowska po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 6 lipca 2009 r. nr […] w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2001r. wskutek wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu postanawia: I. przywrócić termin do uzupełnienia braków formalnych skargi; II. przywrócić termin do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu
Uzasadnienie: Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, wypłynęła skarga M. B. reprezentowanej przez doradcę podatkowego K. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 6 lipca 2009 r. w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2001r. W skardze zawarto jednocześnie wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.
W dniu 29 września 2009r. doręczono do rąk pełnomocnika skarżącej odpis odpowiedzi na skargę, wezwanie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie uzupełnienia, w terminie 7 dni, braków formalnych skargi poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270, ze zm.) [dalej: p.p.s.a.]. pod rygorem odrzucenia skargi na podstawie art. 58 §1 pkt 3 p.p.s.a. oraz wezwanie do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy – zwolnienie od kosztów sądowych, poprzez wypełnienie i przesłanie go na załączonym urzędowym formularzu (PPF), w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania zgodnie z art. 252 i art. 257 p.p.s.a.
Pełnomocnik skarżącej pismem nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 27 października 2009r. – w związku z uchybieniem zakreślonych przez Sąd terminów – wniósł o ich przywrócenie "celem złożenia brakującego pełnomocnictwa wraz z wnioskiem PPF o przyznanie prawa pomocy". Do wniosku dołączył pełnomocnictwo udzielone przez skarżącą upoważniającą do reprezentacji przed WSA w Opolu w sprawie I SA/Op 435/09, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17zł, potwierdzone za zgodność zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA z dnia 29 września 2009r. oraz wypełniony i podpisany przez skarżącą urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy (PPF). Na uzasadnienie wniosku podał, że spóźnienie wynika z przyczyn od niego niezależnych. Podał, że doznał urazu kręgosłupa – wypadnięcia dysku, podczas gdy również z powodu dolegliwości kręgosłupa poruszał się o kulach. Wskazał, że z pomocą znajomego udał się do lekarza, a ten zalecił mu bezwzględny zakaz chodzenia przez okres zwolnienia tj. od dnia 29 września 2009.r do dnia 26 października 2009r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
W ocenie Sądu w niniejszej sprawie ziściły się przesłanki do przywrócenia powyższych terminów. Zwrócić należy uwagę, że terminy procesowe mają za zadanie dyscyplinować strony oraz gwarantować sprawny przebieg procesu. W razie uchybienia terminom przepisy art. 86 i 87 p.p.s.a regulują warunki, na jakich przywrócenie terminu może nastąpić.
W tej sprawie uchybiono m.in. terminowi do uzupełniania braków formalnych skargi poprzez przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego do działania doradcę podatkowego K. P., który wniósł skargę w imieniu skarżącej. Zgodnie z art. 35 i art. 37 p.p.s.a pełnomocnik zobowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub jego wierzytelny odpis. W tej sprawie pełnomocnik obowiązku tego nie dopełnił. Zatem skarga przez niego wniesiona dotknięta była brakiem formalnym, który uniemożliwiał nadanie jej biegu (art. 46 §3 w zw. z art. 57 §1 p.p.s.a). Z tych przyczyn pełnomocnik został wezwany do jej uzupełnienia w terminie 7 dni poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi, pod rygorem odrzucenia skargi na podstawie art. 58 §1 pkt 3 p.p.s.a. Wezwanie w tym przedmiocie doręczone zostało do rąk pełnomocnika w dniu 29 września 2009r.
Wraz z wezwaniem, tego samego dnia, pełnomocnikowi doręczono również wezwanie do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy, który został zawarty w skardze i dotyczył zwolnienia od kosztów sądowych, nie został jednak sporządzony na urzędowym formularzu. Zgodnie z art. 252 §2 p.p.s.a wniosek składa się na urzędowym formularzu, który to został przesłany do pełnomocnika z wezwaniem do jego wypełnienia i przesłania Sądowi, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania w myśl art. 257 p.p.s.a.
Oba zakreślone wyżej terminy upłynęły bezskutecznie. W dniu 29 października 2009r. pełnomocnik skarżącej doradca podatkowy K. P. złożył wniosek o ich przywrócenie "celem złożenia brakującego pełnomocnictwa wraz z wnioskiem PPF o przyznanie prawa pomocy". Do wniosku dołączył dokumenty opisane powyżej.
Odpowiadając na pytanie czy warunki do przywrócenia terminów do dokonania spóźnionych czynności (art. 85 p.p.s.a.) zaistniały, w pierwszym rzędzie Sąd zwraca uwagę, że zarówno termin do uzupełniania braków formalnych skargi jak też termin do uzupełniania braków formalnych wniosku o przyznanie prawa pomocy są terminami procesowymi i jako takie mogą być przywracane.
Dalej, warunkiem przywrócenia terminu jest złożenie wniosku w tym przedmiocie w terminie 7 dni od ustania przyczyny spóźnienia oraz dopełnienie opóźnionej czynności (art. 86 §1 i art. 87 §1 i 4 p.p.s.a.). Obowiązki te zostały w tej sprawie zrealizowane. Wniosek został nadany w urzędzie pocztowym w dniu 27 października 2009r. do wniosku dołączono pełnomocnictwo, o które wezwano doradcę podatkowego K. P. pismem z dnia 24 września 2009r., a także przedłożono wypełniony urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy (PPF) z podaniem danych z zakresu sytuacji majątkowej i rodzinnej skarżącej.
Czynności te zostały dokonane w terminie 7 dni od ustania przyczyny spóźnienia. Jak wynika z załączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego pełnomocnik był niezdolny do pracy w okresie od dnia 29 września 2009 r. do dnia 26 października 2009r. Lekarz na druku zwolnienia ZUS ZLA w polu numer 12 "wskazania lekarskie" oznaczył liczbę 1. Jak wynika z legendy do tego druku liczba 1 oznacza, że chory powinien leżeć. Dowód ten w ocenie sądu uprawdopodabnia zgodnie z art. 87 §2 p.p.s.a. brak winy pełnomocnika w uchybieniu powyższym terminom oraz uwiarygodnia twierdzenia pełnomocnika zawarte we wniosku, że nie mógł on w tym czasie poruszać się o własnych siłach. Również termin 7 dniowy został zachowany gdyż przyczyna opóźnienia (niezdolność do pracy z powodu choroby) ustała w dniu 26 października 2009r. a wniosek nadano w urzędzie pocztowym w dniu 27 października 2009r.
Zgodnie z orzecznictwem utrwalonym na tle tej problematyki sąd rozstrzygając kwestię przywrócenia terminu ocenia całokształt okoliczności z tym związanych oraz uwzględnia obiektywny miernik staranności. Wykluczyć przy tym należy również nawet lekkie zaniedbania, które dyskwalifikują wniosek. Zdaniem Sądu pełnomocnik skarżącej doradca podatkowy K. P. przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie dopełnić tych czynności w terminie nawet przy dołożeniu oczekiwanego w tych warunkach wysiłku.. Pozostałe wymogi przywrócenia terminów również zostały zachowane.
Z tych przyczyn orzeczono jak na wstępie.

Uzasadnienie wyroku