I SA/Łd 1352/10 – Wyrok WSA w Łodzi


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług6560
Hasła tematyczne:
Interpretacje podatkowePodatek od towarów i usług
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2010-11-23
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
– -Cezary Koziński /przewodniczący/Paweł Kowalski /sprawozdawca/Wiktor Jarzębowski

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Cezary Koziński Sędziowie: Sędzia NSA Wiktor Jarzębowski Sędzia WSA Paweł Kowalski (spr.) Protokolant Asystent sędziego Tomasz Naraziński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2011 r. sprawy ze skargi Fundacji A z siedzibą w W. na indywidualną interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia […] nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku

Pismem z dnia […] r. Fundacja "A" w W. wystąpiła do Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z wnioskiem o udzielenie indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej opodatkowania wykonywanych czynności podatkiem od towarów i usług.Zainteresowana Fundacja podała, że świadczy usługi na rzecz gmin, polegające na wyłapywaniu bezpańskich psów, sprawowaniu opieki nad zwierzętami w schronisku, ich żywieniu, leczeniu, sterylizacji suk, wyszukiwaniu dla zwierząt nowych opiekunów. Rozliczenie z gminą następuje w oparciu o wystawioną fakturę, która opiewa przykładowo na kwotę 1.000 zł, obejmującą łączny koszt wszystkich wymienionych czynności. Fundacja oświadczyła, że nie osiąga zysku, gdyż działalność statutowa pochłania cały dochód z działalności gospodarczej. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi zostały sklasyfikowane według PKWIU do grupowania 93.05.10-00.00 – "usługi pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane".Na tle powyższego stanu faktycznego Zainteresowana wystąpiła do organu podatkowego z pytaniem, czy usługi które wykonuje podlegają opodatkowaniu, a jeśli tak, to według jakiej stawki podatkowej.W ocenie strony działalność Fundacji jest działalnością pożytku publicznego, która powinna korzystać ze zwolnienia z opodatkowania.Dyrektor Izby Skarbowej działając z upoważnienia Ministra Finansów ocenił, że stanowisko Zainteresowanej jest nieprawidłowe. Organ przywołał treść przepisów określających przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Następnie wyjaśnił, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), powoływanej dalej w skrócie "ustawa o vat", przepisy ustawy podatkowej oraz rozporządzeń wykonawczych odwołują się do grupowań PKWIU przy określaniu stawek preferencyjnych dla określonych towarów i usług. Zaliczenie określonej usługi do właściwego grupowania należy do obowiązków usługodawcy, ponieważ to ów usługodawca posiada wszelkie informacje niezbędne do właściwego sklasyfikowania wykonywanej czynności.W ocenie organu podatkowego usługi należące do wymienionego powyżej grupowania nie zostały wymienione w ustawie ani w rozporządzeniach wykonawczych jako usługi opodatkowane stawką preferencyjną bądź zwolnione z opodatkowania, a zatem podlegają opodatkowaniu według stawki podstawowej 22%.W wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa Fundacja podniosła, że czynności wykonywane przez Fundację należą do czynności z zakresu administracji publicznej. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. z 2003 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Natomiast w myśl ust. 4 przywołanego przepisu organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą zapewniać bezdomnym zwierzętom opiekę i w tym celu prowadzić schroniska dla zwierząt, w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego.Stosownie natomiast do poz. 6 załącznika nr 4 ustawy o vat powyższe usługi z zakresu administracji publicznej są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Strona podkreśliła, że nawet wówczas gdy tego rodzaju usługi wykonuje organizacja społeczna w porozumieniu z gminą to czynności te nie przestają być zadaniami z zakresu administracji publicznej.Dyrektor Izby Skarbowej nie uwzględnił argumentów zawartych w wezwaniu i nie zmienił udzielonej interpretacji podatkowej.W skardze na interpretację podatkową Fundacja zarzuciła naruszenie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 6 załącznika nr 4 ustawy o vat oraz art. 122 i art. 187 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), powoływanej dalej w skrócie jako "o.p.".W uzasadnieniu skargi strona podniosła, że dokonując kwalifikacji czynności wykonywanych przez Fundację na rzecz gmin, organ podatkowy "oderwał się" od ich charakteru pomijając zupełnie, iż Fundacja wykonuje określone czynności na podstawie porozumienia z gminami realizując obowiązek publiczny nałożony na gminy w drodze ustawy. Zdaniem strony organizacja społeczna, która prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy, która nie prowadzi samodzielnie schroniska, realizuje zadania gminy wynikające z ustawy, zatem czynności te muszą być traktowane jako usługi w zakresie administracji publicznej. W ocenie strony prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza jest działalnością typu non profit, a wszelkie przychody są przeznaczane na cele działalności statutowej.Zdaniem strony skarżącej Fundacja realizując zadania z zakresu administracji publicznej powinna być zwolniona z opodatkowania, bowiem zastępuje gminę.W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o jej oddalenie podtrzymując stanowisko i argumenty, które przedstawił w uzasadnieniu zaskarżonego aktu.Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:Stosownie do z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem. Z cytowanego przepisu wynika, że sądy administracyjne kontrolują akty administracyjne, w tym indywidualne interpretacje podatkowe, co do zasady wyłącznie z punktu widzenia legalności, tj. zgodności z prawem. Jeśli zatem sąd nie stwierdzi naruszenia prawa materialnego lub przepisów postępowania w stopniu uzasadniających uchylenie kontrolowanego aktu, wówczas oddala skargę. Dotyczy to także tych sytuacji, gdy zasady słuszności bądź inne względy przemawiają za uwzględnieniem skargi, ale nie doszło do naruszenia prawa.Rozpoznając skargę w niniejszej sprawie Sąd stwierdził, że na zaskarżona interpretacja podatkowa jest zgodna z prawem i wyłącznie ta ocena legła u podstaw rozstrzygnięcia o oddaleniu skargi. Sąd nie neguje, iż działalność Fundacji jest społecznie pożyteczna i szereg argumentów przemawia za tym by tego rodzaju działalność była opodatkowana w sposób preferencyjny. Sąd administracyjny w w ramach swoich kompetencji nie jest władny przyznać Fundacji zwolnienia podatkowego, którego nie przewidują obowiązujące przepisy podatkowe.Analiza kolejnych ustępów art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania zaskarżonej interpretacji podatkowej, prowadzi do wniosku, że dostawa towarów i świadczenie usług podlega co do zasady opodatkowaniu według stawki podstawowej 22%. Stawki preferencyjne mają zastosowanie w sytuacji, gdy wynika to wprost z przepisu ustawy (art. 41 ust. 2, 2a, 3, 4, 5 ustawy o vat) bądź rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 14 ust. 16 ustawy o vat. Konkluzja wynikająca z przywołanych przepisów znajduje potwierdzenie w treści art. 41 ust. 13 ustawy o vat, zgodnie z którym towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22 %, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.Zwolnienie określonych czynności, bądź podmiotów wykonujących określone czynności, z opodatkowania stanowi wyjątek od zasady powszechności opodatkowania. Innymi słowy, jeśli prawodawca nie wskazał wyraźnie w ustawie podatkowej bądź rozporządzeniu do ustawy, że dana czynność podlega zwolnieniu z opodatkowania, to czynność taka podlega opodatkowaniu.Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o vat usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.W ocenie Sądu dokonując interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług organ podatkowy prawidłowo stwierdził, że usługi świadczone przez Fundację, sklasyfikowane w grupowaniu PKWIU […]– "usługi pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane", nie zostały wymienione wśród usług zwolnionych z opodatkowania jak również opodatkowanych stawkami preferencyjnymi. W konsekwencji usługi te podlegają opodatkowaniu według stawki podstawowej.Odpowiadając na podniesiony w skardze zarzut naruszenia art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz.6 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, stanowiącym wykaz usług zwolnionych od podatku, należy zauważyć że w pozycji 6 tego złącznika jako zwolnione wymieniono: "Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych – wyłącznie usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych". Usługi te zostały zidentyfikowane za pomocą symbolu PKWiU w sposób następujący: ex 75, przy czym oznaczenie ex oznacza, że zwolnienie dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania. Z analizy treści poz. 6 w/w załącznika, wynika że zwolnieniu z opodatkowania podlegają wyłącznie usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, a nie wszelkie usługi w zakresie administracji publicznej.W konsekwencji pomimo, że jest niesporne, iż Fundacja poprzez zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, wykonuje usługi z zakresu administracji publicznej należące, stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, do zadań własnych gmin, to usługi te nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 6 załącznika 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.W przedmiotowej sprawie nie ma również zastosowania zwolnienie z opodatkowania, przewidziane w poz.10 załącznika nr 4, w której wymienione zostały usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane (wyłącznie statutowe), oznaczone symbolem PKWiU 91. Strona skarżąca nie może skorzystać z powyższego zwolnienia ze względu na formę organizacyjną. Cytowany przepis jest adresowany w sposób jednoznaczny do organizacji członkowskich. Strona skarżąca funkcjonuje natomiast w obrocie prawnym w formie fundacji. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) nie pozwala zaliczyć fundacji do organizacji społecznych, gdyż stanowi ona swoistą wyodrębnioną prawnie masę majątkową, która jako osoba prawna powołana jest do życia przez tak zwany akt fundacyjny, stanowiący oświadczenie woli osoby fizycznej wyrażone w formie aktu notarialnego (por. wyrok NSA w Warszawie 24.10.2000 r. sygn. akt II SA 786/00 opubl. w bazie LEX nr 50819, Monitor Prawniczy Nr 6 z 2002 r. str. 244 oraz internetowej bazie orzeczeń sądów administracyjnych).Niezależnie od treści zarzutów zawartych w skardze Sąd przeanalizował stan faktyczny sprawy pod kątem zwolnienia z opodatkowania, przewidzianego w § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 ze zm.). Stosownie do przywołanego przepisu zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zdaniem Sądu cytowany przepis nie może mieć zastosowania w rozpoznawanej sprawie bowiem zwolnienie w nim przewidziane jest adresowane wyłącznie do jednostek samorządu terytorialnego.Na uwzględnienie nie zasługuje także zarzut naruszenia art. 122 i art. 187 o.p. Wymienione przepisy nie mają bowiem zastosowania w postępowaniu dotyczącym wydania indywidualnej interpretacji podatkowej. O tym jakie przepisy ogólnego postępowania podatkowego mają zastosowanie w postępowaniu o wydanie interpretacji podatkowych, przesądza treść art. 14h o.p. Zgodnie z przywołanym przepisem w sprawach dotyczących interpretacji indywidualnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 129, art. 130, art. 135-137, art. 140, art. 143, art. 165a, art. 169 § 1-2, art. 170 i art. 171 oraz przepisy rozdziału 5, 6, 10 i 23 działu IV.Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Ł. na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), oddalił skargę.