I SA/Sz 942/09 – Postanowienie WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6309 Inne o symbolu podstawowym 6306111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne:
Inne
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-12-21
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Odmówiono zmiany postanowienia WSA
Sędziowie:
Marian Jaździński /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Sędzia NSA – Marian Jaździński po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K K o zmianę prawomocnego postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S z dnia 11 maja 2010 r. o odmowie przyznania prawa pomocy w sprawie z jego skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S z dnia […] r., nr […] w przedmiocie podatku akcyzowego za luty 2005 r. p o s t a n a w i a: odmówić dokonania zmiany prawomocnego postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S z dnia 11 maja 2010 r. o odmowie przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie wyroku

Postanowieniem z dnia 11 maja 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w S odmówił K K przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych, oceniając sytuację majątkową skarżącego na podstawie treści złożonego w dniu 21 stycznia 2010 r. formularza PPF oraz dodatkowych dokumentów i oświadczeń złożonych przez skarżącego w odpowiedzi na wezwania referendarza sądowego z dnia 29 stycznia i 2 marca 2010 r.W uzasadnieniu swego wniosku o zwolnienie go w części od ponoszenia kosztów sądowych skarżący wskazał, że nie posiada żadnego majątku ruchomego i nieruchomego, wszelkie ruchomości skarżącego zostały zajęte w toku postę-powania zabezpieczającego wykonanie zaskarżonej decyzji w trybie egzekucji administracyjnej, w toku którego zajęto również wszystkie jego rachunki bankowe, pozbawiając go w ten sposób środków na zakup towarów handlowych. Nadto wskazał on, iż działalność handlowa przyniosła mu do grudnia 2009 r. stratę w wyso-kości […] zł oraz że zaskarżył 12 decyzji dotyczących podatku akcyzowego za 2005 r., a łączna wartość wpisów w tych sprawach jest niezwykle wysoka. W oświadczeniu o stanie rodzinnym skarżący wskazał, iż ma na utrzymaniu dziecko w wieku przedszkolnym oraz żonę, która nie pozostaje w zatrudnieniu i udziela mu pomocy w prowadzonej działalności.W odpowiedzi na wezwanie referendarza sądowego z dnia 29 stycznia 2010 r. dotyczące przedłożenia dokumentów źródłowych obrazujących dane o majątku wnioskodawcy, jego dochodach i stanie rodzinnym, K K nadesłał wyciąg z rachunku bankowego w […] ., zawierający zestawienie operacji od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 stycznia 2010 r., na który w okresie tym wpłynęła łączna kwota […] zł tytułem zapłaty za faktury, wraz z saldem końcowym w kwocie ujemnej […] zł, a także wyciąg z […] za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., z którego wynika, że w wymienionym okresie z rachunku zrealizowano zajęcie egzekucyjne, dokonywano przelewów do urzędu skarbowego, ponoszono opłaty związane z prowadzeniem konta oraz inne wydatki na łączną kwotę [..] zł. Nadesłał też zeznanie o wysokości osiągniętego przez siebie dochodu w roku podatkowym 2008 (PIT 36L), w którym zadeklarował dochód w kwocie […] zł, wydruk zawierający obliczenie dochodu za okres od stycznia do grudnia 2009 r. dochodu uzyskanego przez siebie z działalności gospodarczej – sporządzony przez biuro rachunkowe prowadzące księgowość skarżącego, z którego wynika przychód w kwocie […] zł, zakup towarów i materiałów […] zł, poniesione wydatki w kwocie […] zł, strata w kwocie […] zł oraz odpisy złożonych deklaracji dla podatku od towarów i usług za miesiące od lipca 2009 r. do grudnia 2009 r., w których zadeklarowano dostawę towarów oraz świadczenie usług opodatkowanych stawką 22% nabycie towarów i usług oraz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, w miesiącu październiku 2009 r. kwotę zwrotu podatku w wysokości […]zł, a w grudniu 2009 r. kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości […]zł.W kolejnym piśmie z dnia 26 lutego 2010 r. pełnomocnik wnioskodawcy stwierdził, że brak jest możliwości przedłożenia oświadczenia małżonki skarżącego, wystąpiła ona bowiem z pozwem o rozwód i zasądzenie alimentów, a ponadto małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, wnioskodawca zamieszkuje u swej konkubiny, z którą również nie prowadzi wspólnego gospo-darstwa domowego, a koszty związane z utrzymaniem jej mieszkania ponoszą po połowie.Odmawiając przyznania skarżącemu prawa pomocy stwierdzono we wska-zanym na wstępie postanowieniu z dnia 11 maja 2010 r., że skarżący nie wykazał, iż znajduje się on w sytuacji uzasadniającej przyznanie mu tego prawa. Wskazano też, iż odpowiadając na dwukrotne wezwania referendarza do przedłożenia dodatkowych oświadczeń i dokumentów skarżący oświadczenia niepełne względnie nie poddające się weryfikacji, co uniemożliwiło przyjęcie, że spełnił on przesłanki do przyznania prawa pomocy.Nadto w postanowieniu tym wskazano, że skarżący nie wskazał wysokości swych miesięcznych wydatków ponoszonych na konieczne utrzymanie, ani też nie przedłożył dokumentów, które potwierdzałyby ponoszenie tych wydatków oraz jakichkolwiek dokumentów, z których wynikałoby zajęcie lub zbycie jego majątku ruchomego i nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego.Nie zgadzając się z takim rozstrzygnięciem jego wniosku, skarżący wniósł zażalenie na postanowienie z dnia 11 maja 2010 r., domagając się jego uchylenia uchylenia przekazania sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoz-nania, które to zażalenie Naczelny Sąd Administracyjny oddalił postanowieniem z dnia 17 czerwca 2010 r., sygn. akt I GZ 178/10, jako nieuzasadnione.W związku z prawomocną odmowa przyznania prawa pomocy w zakresie dotyczącym zwolnienia od kosztów sądowych, K K został wezwany do uiszczenie wpisu od skargi, które to wezwanie doręczono jego pełnomocnikowi w dniu 6.09.2010 r., w odpowiedzi na co złożył on w dniu 13.09.2010 r. (data stempla pocztowego) wniosek o zmianę prawomocnego postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S z dnia 11 maja 2010 r. w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, w uzasadnieniu którego wskazano, że w następstwie braku środków sukcesywnie zwalniała zatrudnionych pracowników i że ostatniego z nich zwolnił z dniem 31 maja 2010 r., a nadto podał, iż w toku egzekucji zabrane mu zostały ruchomości wcześniej zabezpieczone, w tym jedyny samochód i przyczepę do przewozu i rozlewania paliw oraz że nadal utrzymywane są zajęcia wszystkich rachunków bankowych. Do wniosku tego dołączono kserokopie zajęć i tytułów wykonawczych oraz wezwania do zapłaty należności z tytułu użytkowania wieczystego.Pismem z dnia 21 września 2010 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do uzupełnienia braków formalnych wniosku przez złożenie go na urzędowym for-mularzu, w odpowiedzi na co skarżący nadesłał formularz PPF, w uzasadnieniu którego powtórzył argumentację zawartą we wniosku z dnia 23 sierpnia 2010 r. o zmianę prawomocnego postanowienia Sądu w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy z dnia 11 maja 2010 r., a w nadesłanym formularzu PPF nie wypełnił rubryki dotyczącej jego dochodów.Rozpatrując powyższy wniosek w trybie art. 165 ustawy z dnia 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie postanowieniem z dnia 18.10.2010 r. odmówił zmiany prawomocnego postanowienia tegoż Sądu z dnia 11 maja 2010 r. o odmowie przyznania prawa pomocy.Na skutek wniesionego przez skarżącego zażalenia na to postanowienie, Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 23.11.2010 r. zaskarżone postanowienie uchylił z powodu wydania go z naruszeniem przepisów postępowania sądowego, przekazując sprawę przyznania prawa pomocy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania z jednoczesnymi wskazaniami co do dalszego postę-powania.W celu realizacji wskazań zawartych w uzasadnieniu postanowienia Naczelne-go Sądu Administracyjnego z dnia 23.11.2010 r. pismem doręczonym mu w dniu 3 stycznia 2011 r. pełnomocnik skarżącego wezwany został do złożenia do akt sprawy – w terminie 7 dni – wskazanych w tymże piśmie dokumentów i informacji obrazujących aktualną sytuację majątkową i rodzinną skarżącego, niezbędnych dla rozpatrzenia wniosku o zmianę postanowienia o odmowie przyznania prawa pomocy.Do powyższego wezwania strona skarżąca nie zastosowała się i nie przed-stawiła żądanych informacji i dokumentów, mogących wskazywać na to, że po wydaniu prawomocnego postanowienia o odmowie przyznania prawa pomocy doszło w sprawie do takiej zmiany okoliczności dotyczących zdolności ponoszenia przez skarżącego kosztów sądowych, które mogłyby wskazywać, że aktualnie nie jest on w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.W tych warunkach, uznając, iż skarżący nie wykazał, że po wydaniu prawo-mocnego postanowienia o odmowie przyznania prawa pomocy jego sytuacja majątkowa i rodzinna uległa istotnej zmianie w stosunku do tej, jaka przedmiotem oceny zawartej w tymże postanowieniu, stwierdzić należało, iż nie zachodzą określone w art. 165 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przesłanki konieczne dla dokonania zmiany prawomocnego postanowienia w tym zakresie, co oznacza konieczność oddalenia jego wniosku o orzeczenie takiej zmiany.