II SA/Po 867/09 – Postanowienie WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6200 Choroby zawodowe
Hasła tematyczne:
Inne
Skarżony organ:
Inspektor Sanitarny
Data:
2009-11-19
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Przyznano pełnomocnikowi od Skarbu Państwa zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
Sędziowie:
Sebastian Michalski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Sebastian Michalski – referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 03 lutego 2011r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia […] sierpnia 2009r. nr […] w przedmiocie choroby zawodowej; postanawia przyznać adwokatowi A. S. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu) kwotę 221,40 złotych (dwieście dwadzieścia jeden 40/100), uwzględniającą podatek od towarów i usług w kwocie 41,40 złotych (czterdzieści jeden 40/100), tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. /-/ S.Michalski

Uzasadnienie wyroku

Prawomocnym postanowieniem referendarza sądowego z dnia 26 maja 2010r., w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej, ustanowiono dla M. K. adwokata.Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, na pełnomocnika z urzędu w celu reprezentowania Skarżącego na rozprawie przed NSA, wyznaczyła adwokata A. S. (k. 124 akt sądowych). Wyznaczony pełnomocnik, jak wynika z protokołu rozprawy z dnia 16 listopada 2010 r. (k. 106 akt sądowych), faktycznie świadczył pomoc prawną.Pismem dnia 19 listopada 2010r. adwokat A. S. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z żądaniem przyznania kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Oświadczył także, że koszty tej pomocy nie zostały opłacone.Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) wyznaczony radca prawny otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności radców prawnych w zakresie wynagrodzenia ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.Na podstawie §18 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. nr 163, poz. 1348 ze zm.) wynagrodzenie odpowiadające nakładowi pracy za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadzi ten sam adwokat, wynosi 75% odpowiedniej stawki minimalnej obowiązującej w pierwszej instancji. Podstawa obliczenia stawki minimalnej dla skarg na decyzje administracyjne w sprawach dotyczących chorób zawodowych, zgodnie z §18 ust. 1 pkt 1 lit. c powołanego rozporządzenia, wynosi 240,00 złotych.Zatem należne w niniejszej sprawie wynagrodzenie to 180,00 złotych. Obliczoną w ten sposób kwotę należało podwyższyć o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach – §2 ust. 3 wskazanego powyżej rozporządzenia.Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 258 §1 i §2 pkt 8 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia./-/ S.Michalski

Powrót do