III SA/Lu 457/10 – Postanowienie WSA w Lublinie


Sygnatura:
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Hasła tematyczne:
Gry losowe
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2010-10-21
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Zawieszono postępowanie.
Sędziowie:
Jerzy Drwal /przewodniczący/Jadwiga PastusiakEwa Ibrom /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jerzy Drwal, Sędziowie Sędzia WSA Ewa Ibrom (sprawozdawca),, Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak, Protokolant Sekretarz sądowy Sylwia Bałaban, po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2011 r. na rozprawie sprawy ze skargi P. P. Sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia […] sierpnia 2010 r. Nr […] w przedmiocie umorzenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie wyroku

Pismem z dnia […] września 2010 r., […] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia […] sierpnia 2010 r., nr […] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach.Skarżąca spółka wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz decyzji Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia […] maja 2010 r.W piśmie procesowym z dnia […] stycznia 2011 r., skarżąca spółka wniosła o przedstawienie pytania prawnego Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej o treści: "czy przepis art. 1 pkt 11 Dyrektywy nr 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących społeczeństwa informacyjnego (Dz. U. UE.L.98.204.37) powinien być interpretowany w ten sposób, że do "przepisów technicznych", których projekty powinny zostać przekazane Komisji zgodnie z art. 8 ust. 1 wymienionej dyrektywy należy taki przepis ustawowy, który zakazuje przedłużania zezwoleń na działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych?"Jednocześnie skarżąca spółka wniosła o zawieszenie postępowania sądowego.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:Zgodnie z treścią przepisu art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej w skrócie: p.p.s.a., Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku postanowieniem z dnia 16 listopada 2010 r., wydanym w sprawie III SA/Gd 262/10, zwrócił się z następującym pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości: "czy przepis art. 1 pkt 11 Dyrektywy nr 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących społeczeństwa informacyjnego (Dz. U. UE.L.98.204.37) powinien być interpretowany w ten sposób, że do "przepisów technicznych", których projekty powinny zostać przekazane Komisji zgodnie z art. 8 ust. 1 wymienionej dyrektywy należy taki przepis ustawowy, który zakazuje wydawania zezwoleń na działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych?".Zdaniem Sądu odpowiedź na wskazane powyżej pytanie ma wpływ na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie, bowiem problem prawny występujący w pytaniu prejudycjalnym jest tożsamy z problemem prawnym występującym w sprawie stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania. Jednocześnie brak podstaw do przedstawienia Trybunałowi Sprawiedliwości pytania sformułowanego przez skarżącą, ponieważ dotyczy ono przedłużania zezwoleń, natomiast przedmiotem sprawy niniejszej jest wydanie zezwolenia.Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zawiesił postępowanie w sprawie.