III SA/Po 760/10 – Postanowienie WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6550
Hasła tematyczne:
Inne
Skarżony organ:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Data:
2010-12-06
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Mirella Ławniczak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 3 lutego 2011 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mirella Ławniczak po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2011 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego AR i MR z dnia […] r., nr […] w przedmiocie przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2009 postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie wyroku

Zarządzeniem z dnia […]. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie […] zł. w terminie 7 dni od doręczenia pisma pod rygorem jej odrzucenia. Wezwanie to doręczono skarżącemu na adres podany w skardze jako adres do korespondencji, w dniu 10 grudnia 2010 r. – k. 28 akt sądowych.W wyznaczonym 7 dniowym terminie skarżący nie uiścił przedmiotowego wpisu.Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje :Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. W niniejszej sprawie termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 17 grudnia 2010 r. W zakreślonym terminie wpis nie został opłacony.W przypadku nieuiszczenia wpisu w określonym terminie skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wobec czego Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia..