II SA/Bk 820/10 – Postanowienie WSA w Białymstoku


Sygnatura:
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2010-12-20
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Małgorzata Roleder /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Małgorzata Roleder (spr.), , , po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 lutego 2011 r. sprawy ze skargi J. K. na postanowienie Wojewody P. z dnia […] października 2010 r. Nr […] w przedmiocie podjęcia z urzędu postępowania w sprawie wymeldowania p o s t a n a w i a odrzucić skargę.

Uzasadnienie wyroku

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 20 grudnia 2010 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie jej odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem oraz uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 złotych, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.Wezwanie do wykonania powyższego obowiązku doręczono skarżącemuw dniu 28 grudnia 2010 r. (dowód: zwrotne potwierdzenia odbioru, k. 19 akt sprawy).Mimo upływu zakreślonego, siedmiodniowego terminu w/w braki formalne nie zostały przez skarżącego usunięte.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:Zgodnie z przepisem art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 roku – Prawoo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – sąd jest zobowiązany do odrzucenia skargi w przypadku nieuzupełnienia jej braków formalnych w wyznaczonym terminie.Natomiast myśl art. 220 § 1 i 3 cytowanej ustawy, sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.Skarżący został prawidłowo wezwany do nadesłania odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem oraz uiszczenia wpisu. Wezwanie zawierało zgodne z prawem pouczenie o skutkach prawnych niewykonania powyższych obowiązków. W wyznaczonym terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, tj. do dnia 4 stycznia 2011 r. (wtorek) nie zostały one spełnione, co obligowało Sąd do odrzucenia skargi.Z tych względów Sąd na mocy art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 220 § 3 ustawyz dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.