II SA/Bk 608/09 – Wyrok WSA w Białymstoku


Sygnatura:
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-09-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Anna Sobolewska-Nazarczyk /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Stanisław Prutis, Sędziowie sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk (spr.), sędzia NSA Danuta Tryniszewska-Bytys, Protokolant Sylwia Tokajuk, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 05 listopada 2009 r. sprawy ze skargi I. N. na decyzję Wojewody […] z dnia […] maja 2008 r. nr […] w przedmiocie umorzenia postępowania o ustalenie i wypłacenie odszkodowania za grunty przejęte pod drogę publiczną – oddala skargę.-

Uzasadnienie wyroku