II SA/Bk 827/10 – Postanowienie WSA w Białymstoku


Sygnatura:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2010-12-23
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Mirosław Wincenciak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Mirosław Wincenciak (spr.), po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2011 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia […] listopada 2010 r. nr […] w przedmiocie skierowania na badania lekarskie p o s t a n a w i a odrzucić skargę

Uzasadnienie wyroku

Decyzją z dnia […] listopada 2010 r. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. utrzymało w mocy decyzję Starosty Z. z dnia […] października 2010 r., którą skierowano D. M. na badania lekarskie w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kategorii C.Skargę na decyzję z dnia […] listopada 2010 r. złożył do tutejszego sądu D. M.Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 23 grudnia 2010 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi – w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 04 stycznia 2011 r. (k. 15). Termin wykonania zobowiązania mijał we wtorek 11 stycznia 2011 r.Do chwili obecnej wpis nie został uiszczony, co potwierdza treść pisma Oddziału Finansowo – Budżetowego tutejszego sądu z dnia 21 stycznia 2011 r.(k. 16).Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 zd. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej p.p.s.a., sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Nieopłacona pomimo wezwania skarga podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 p.p.s.a.).Skarżący został prawidłowo wezwany do uiszczenia wpisu od skargi, w tym został pouczony o konsekwencjach niedopełnienia powyższego obowiązku (k. 2, 13). Niewykonanie wezwania zobowiązywało sąd do odrzucenia skargi.Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawoo postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.