II SAB/Ol 9/11 – Postanowienie WSA w Olsztynie


Sygnatura:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Burmistrz Miasta i Gminy
Data:
2011-01-05
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
S. Beata Jezielska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Jezielska po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2011r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. S., J. S., H. B.-W. i K. W. na bezczynność Wójta Gminy P. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia 1. odrzucić skargę 2. zwrócić skarżącym kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu uiszczonego wpisu od skargi WSA/post. 1 – sentencja postanowienia

Uzasadnienie wyroku

K. S., J. S., H. B.-W. i K. W. wnieśli skargę na bezczynność Wójta Gminy P. w rozpoznaniu ich wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego na działce "[…]" w obrębie S. Podali, iż w dniu 7 września 2010r. otrzymali decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. uchylającą decyzję Wójta Gminy P. odmawiającą ustalenia warunków dla przedmiotowej inwestycji. Wyjaśnili, iż wniosek w sprawie ustalenia warunków wraz z niezbędna dokumentacją złożyli do organu I instancji w dniu 12 grudnia 2008r. Wójt Gminy P. wydał dwukrotnie decyzje odmawiające ustalenia warunków zabudowy, które zostały uchylone przez Kolegium. W związku z tym wnieśli skargę na bezczynność Wójta, żądając wyznaczenia terminu załatwienia sprawy oraz podjęcia działań mających na celu skłonienie organu do wydania pozytywnych dla skarżących decyzji.W piśmie przekazującym skargę do Sądu Wójt Gminy P. wniósł o jej oddalenie z uwagi na niewyczerpanie trybu przewidzianego w art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego.W odpowiedzi na wezwanie Sądu skarżący nadesłali zażalenie na niezałatwienie sprawy z dnia 12 grudnia 2009r. oraz postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "[…]". Jednocześnie przyznali, iż po 7 września 2010r., a przed wniesieniem skargi do Sądu nie wnosili kolejnych zażaleń, gdyż z wnioskiem o warunki zabudowy wystąpili w grudniu 2008r., decyzje wydane przez Wójta zostały uchylone, a organ nie wydał decyzji załatwiającej ich wniosek.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:Merytoryczne rozpoznanie zasadności skargi poprzedzone jest w postępowaniu przed sądem administracyjnym badaniem dopuszczalności jej wniesieniaZgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę do sądu można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia, na mocy § 2 tego artykułu, należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia przewidziany w ustawie, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.Skarżący wnieśli skargę na bezczynność organu polegającą na niezałatwieniu sprawy dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzonej inwestycji. Zgodnie jednak z treścią art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym w myśl art. 36 przysługuje zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Przy czym wskazać należy, iż w przypadku uchylenia decyzji przez organ odwoławczy i przekazania jej do ponownego rozpatrzenia, sprawa wraca do organu I instancji, który winien ją rozpoznać w terminie określonym wyżej wskazanymi przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli zaś organ w terminach tych sprawy nie załatwia stronie ponownie przysługuje zażalenie, o którym mowa w art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego.W niniejszej sprawie skarżący składali zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie, które zostało uwzględnione przez Kolegium w postanowieniu z dnia "[…]". Jednakże w dniu "[…]" Wójt Gminy P. wydał decyzję w przedmiotowej sprawie. Następnie decyzją z dnia "[…]" Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O. uchyliło tę decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Zatem od momentu zwrotu akt przez Kolegium do organu I instancji zaczął biec nowy termin do załatwienia sprawy. Jeśli zaś organ sprawy tej w ustawowym terminie nie załatwił skarżącym służyło ponownie zażalenie do organu wyższej instancji, czyli do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. Jak jednak sami podali – zażalenia takiego przed wniesieniem skargi nie składali. Zatem skarżący nie wyczerpali przysługujących im środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i dlatego ich skarga podlega odrzuceniu.Wobec powyższego na podstawie art. 58 § 1 pkt. 6 w związku z art. 58 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.