I SA/Wa 1382/10 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6071 Trwały zarząd nieruchomościami
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Minister Budownictwa
Data:
2010-07-14
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Agnieszka MiernikDariusz Chaciński /przewodniczący sprawozdawca/Joanna Skiba

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Chaciński (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Agnieszka Miernik Sędzia WSA Joanna Skiba Protokolant starszy sekretarz sądowy Katarzyna Krynicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2011 r. sprawy ze skargi […] Dyrektora […] na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia […] kwietnia 2010 r. nr […] w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku