II SA/Wa 1727/10 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS
Data:
2010-11-02
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Adam Lipiński /przewodniczący sprawozdawca/Andrzej KołodziejEwa Grochowska-Jung

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Adam Lipiński (spr.) Sędziowie WSA Andrzej Kołodziej Ewa Grochowska-Jung Protokolant specjalista Aleksandra Weiher po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2011 r. sprawy ze skargi K. J. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia […] sierpnia 2010 r. nr […] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku – oddala skargę –

Uzasadnienie wyroku