III SAB/Po 19/10 – Postanowienie WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6536 Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34a  ustaw
Hasła tematyczne:
Inne
Skarżony organ:
Inne
Data:
2010-11-12
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Mirella Ławniczak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 3 lutego 2011 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mirella Ławniczak po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2011 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi JJ na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie wyroku

Pismem z dnia […] r. JJ złożył skargę na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w przedmiocie umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek.Zarządzeniem z dnia 9 grudnia 2010 r. strona skarżąca została zobowiązana do wykazania, że przed wniesieniem skargi do Sądu złożyła zażalenie na bezczynność ZUS, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.Pismo Sądu wraz z pouczeniem zostało doręczone prawidłowo na adres podany w skardze w dniu 21 grudnia 2010 r.Skarżący nie odpowiedział na wezwanie Sądu. Termin do uzupełnienia braków upłynął w dniu 28 grudnia 2010 r.Skuteczne zainicjowanie postępowania przed sądem administracyjnym jest m.in. uwarunkowane wyczerpaniem środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie – art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. – zwanej dalej p.p.s.a. ).W przypadku skargi na bezczynność organu polegającej na niewydaniu decyzji lub postanowienia tego rodzaju środkiem jest zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie – art. 37 § 1 K.p.a.Ponieważ w rozpoznawanej sprawie tego rodzaju zażalenie nie zostało złożone przed wniesieniem skargi, skargę tę należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

Powr