II SA/Po 271/09 – Postanowienie WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6040 Wyrób, rozlew i obrót alkoholami
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-04-14
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Zwolniono od kosztów sądowychUstanowiono pełnomocnika
Sędziowie:
Katarzyna Witkowicz-Dwornicka /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Katarzyna Witkowicz-Dwornicka – Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 czerwca 2009r. wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi S.J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] Nr […] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych postanawia 1. zwolnić S.J. od kosztów sądowych, 2. ustanowić dla S.J. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka. /-/ K. Witkowicz-Dwornicka

Uzasadnienie wyroku

Skarżąca S.J. wniosła o przyznanie prawa pomocy w całkowitym zakresie.We wniosku o prawo pomocy złożonym na urzędowym formularzu PPF skarżąca oświadczyła, że sklep jest jej jedyną działalnością, którą prowadzi, tym samym jest on jedynym źródłem dochodu dla niej i dzieci. Podała, że uzyskuje z tego tytułu dochód w wysokości […] zł brutto miesięcznie. Oświadczyła, że jest matką samotnie wychowującą dwójkę małoletnich dzieci, otrzymuje alimenty w wysokości po […] zł miesięcznie na dziecko. Nadto córka jest chora na epilepsję. Wnioskodawczyni oświadczyła, że nie posiada żadnego majątku nieruchomego, wartościowych ruchomości, czy oszczędności.Wnioskodawczyni wezwana w trybie art. 255 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) do uzupełnienia swojego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym i finansach podała, że wraz z dziećmi zamieszkuje u matki. Wynajmuje lokal użytkowy, w którym prowadzi sklep monopolowy. Na potwierdzenie powyższej okoliczności przedłożyła kopię umowy najmu na okres roku – do 31 lipca 2009r. – z czynszem w wysokości 1.000 zł miesięcznie + opłaty za media oraz kopie umowy nabycia przez E.J. mieszkania przy ul. R. Wnioskodawczyni przedłożyła zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu uzyskanego w 2007r. w wysokości […] zł oraz dochodu w wysokości […] zł., a także zaświadczenie o wysokości przychodu uzyskanego w 2008r. w wysokości […] zł oraz dochodu w wysokości […] zł. Nadto wnioskodawczyni przedłożyła zestawienie różnych operacji bankowych przeprowadzonych na rachunku bankowym w mBanku i oświadczyła, że nie ma żadnych kredytów, czy pożyczek. Wnioskodawczyni przedłożyła także kopię decyzji o przyznaniu jej z funduszu alimentacyjnego świadczenia w wysokości […] zł miesięcznie na każde z dzieci oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości 70 zł.Zgodnie z dyspozycją art. 246 §1 pkt 1 cytowanej ustawy przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Oznacza to, że prawo pomocy ma charakter szczególny i wyjątkowy, a skorzystać z tego uprawnienia mogą jedynie osoby w rzeczywiście ciężkiej sytuacji finansowej, pozbawione majątku, stałego miesięcznego dochodu lub uzyskujące go w takiej wysokości, że nie są w stanie uiścić należności sądowych nawet w części (bezrobotni, emeryci, renciści, osoby samotnie wychowujące dzieci).Z przedłożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym, finansowym i dochodach wynika, że sytuacja skarżącej pozwala na przyznanie prawa pomocy w niniejszej sprawie w całości. Wprawdzie prowadzi działalność gospodarczą, z której uzyskuje stałe miesięczne dochody, ale na poziomie, który nie pozwala na poczynienie oszczędności celem ich przeznaczenia na pokrycie kosztów niniejszego postępowania, chociażby w części. Skarżąca jest bowiem matką samotnie wychowującą dwójkę małoletnich dzieci, z których jedno jest niepełnosprawne. Wysokość uzyskiwanego dochodu jest na tyle niska, że wnioskodawczyni spełnia przesłanki i korzysta z pomocy społecznej. Wnioskodawczyni nie posiada także żadnego majątku, z którego mogłaby czerpać dodatkowe dochody. W pełni wykorzystuje także swoje możliwości zarobkowe.W tym stanie rzeczy przyjąć należy, że wnioskodawczyni nie ma możliwości uiszczenia kosztów sądowych nawet w części. Przedstawiona przez wnioskodawczynię sytuacja finansowa wskazuje, że tym bardziej nie ma możliwości wygospodarowania środków na pokrycie wolnorynkowego wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru. Należało, zatem uwzględnić wniosek o prawo pomocy i w tym zakresie.Podkreślić należy, że zgodnie z treścią art. 249 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przyznanie prawa pomocy może być cofnięte w całości lub w części, jeżeli okaże się, że okoliczności, na podstawie których je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć.Na podstawie art. 258 §1 i 2 pkt 7 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono, jak we wstępie./-/ K. Witkowicz-Dwornicka