II SA/Sz 867/09 – Postanowienie WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6073 Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane: IOZ 1010/09
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-07-21
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Marzena Iwankiewicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia […] r. Nr […] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: 1. odrzucić skargę 2. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. na rzecz strony skarżącej kwotę […] złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi.
Uzasadnienie: Decyzją z dnia […] Samorządowe Kolegium Odwoławcze, rozpatrując odwołanie "T" Spółki z o.o. z siedzibą w […], utrzymało w mocy decyzję Burmistrza […] z dnia […] w przedmiocie opłaty adiacenckiej.
Jak wynika z akt administracyjnych sprawy powyższa decyzja, zawierająca prawidłowe pouczenie o trybie i terminie jej zaskarżenia do sądu administracyjnego została doręczona stronie skarżącej w dniu […] r., co wynika ze znajdującego się w aktach administracyjnych zwrotnego potwierdzenia odbioru.
W dniu […] r. (data nadania w urzędzie pocztowym) Spółka złożyła, za pośrednictwem organu, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na wskazaną wyżej decyzję Kolegium wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia.
Postanowieniem z dnia 8 września 2009 r. sygn. akt II SA/Sz 867/09 Sąd odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła "T" Spółka z o.o. z siedzibą w […]. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając wskazany środek odwoławczy postanowieniem z dnia 29 października 2009 r. sygn. akt I OZ 1010/09 zażalenie oddalił.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:
Zgodnie z treścią art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej ustawą "p.p.s.a.", skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym lub w polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu (art. 83 § 3 ustawy p.p.s.a.).
W niniejszej sprawie bezsporny jest fakt, iż decyzja z dnia […] r. została doręczona skarżącej Spółce w dniu […] r. Wobec tego należy stwierdzić, że trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi do Sądu upływał w dniu […] r., który to dzień nie był sobotą, ani dniem wolnym od pracy. Przedmiotowa skarga została jednakże złożona przez "T" Spółkę z o.o. w urzędzie pocztowym dnia […] r., czyli z uchybieniem zakreślonego, ustawowego terminu.
Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Zgodnie z treścią art. 58 § 3 Sąd odrzuca skargę postanowieniem, które może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.
Zgodnie z poglądem wyrażonym w orzecznictwie sądów administracyjnych
w razie zgłoszenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi, odrzucenie skargi jest możliwe dopiero po prawomocnym rozpoznaniu wniosku o przywrócenie terminu /por. wyrok NSA z dnia 18 lutego 2005 r., sygn. OSK 1041/04, publ. Palestra 2005, nr 9-10, s. 199/. Jak wynika z przedstawionego wyżej stanu faktycznego sprawy prawomocnym postanowieniem Sądu z dnia 8 września 2009 r. sygn. akt II SA/Sz 867/09 odmówiono skarżącej Spółce przywrócenia terminu do wniesienia skargi.
W tym stanie rzeczy należało, na podstawie art. 58 § 1 pkt
2 w zw. z art. 58 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzec jak w postanowieniu. W przedmiocie kosztów orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a powołanej ustawy.

Uzasadnienie wyroku