I OZ 1010/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6073 Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie
Hasła tematyczne:
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane: II SA/Sz 867/09
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-10-19
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Anna Łukaszewska-Macioch /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Łukaszewska-Macioch po rozpoznaniu w dniu 29 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia "[…]" Sp. z o.o. w K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 8 września 2009 r., sygn. akt II SA/Sz 867/09 o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi "[…]" Sp. z o.o. w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dnia […] kwietnia 2009 r., nr […] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: oddalić zażalenie.
Uzasadnienie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie postanowieniem z dnia 8 września 2009 r., sygn. akt II SA/Sz 867/09 odmówił "[…]" Sp. z o.o. w K. przywrócenia terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dnia […] kwietnia 2009 r., nr […] w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału geodezyjnego działki nr […] położonej w Szczecinku.
W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że uzasadniając złożony wniosek skarżąca Spółka podała, że skarżona decyzja doręczona jej została w dniu […] kwietnia 2009 r. Decyzja ta "rozminęła się" z pismem Spółki z dnia […] kwietnia 2009 r., w którym zakwestionowano prawidłowość wyliczenia żądanej opłaty powołując się na omyłki pisarskie w zapisach tabel porównawczych służących do wyceny wartości nieruchomości, których skutkiem były błędy rachunkowe w operacie. Wobec powyższego Spółka złożyła wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego decyzją z dnia […] kwietnia 2009 r., na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 kpa. Decyzją z dnia […] maja 2009 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiło uchylenia decyzji ostatecznej, wobec czego uzasadnionym było wniesienie skargi na decyzję z dnia […] kwietnia 2009 r. Rozpatrując tak uzasadniony wniosek o przywrócenie terminu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uznał, że nie może on zostać uwzględniony, strona bowiem rezygnując z wniesienia skargi na decyzję w 30 dniowym terminie dokonała świadomego wyboru dochodzenia swoich racji domagając się wznowienia postępowania administracyjnego. Powyższe – w ocenie Sądu – nie może być uznane za przesłankę uprawdopodabniającą brak winy w uchybieniu terminu.
W zażaleniu na powyższe postanowienie "[…]" Sp. z o.o. podniosła, że to na skutek przewlekłości postępowania przed organem odwoławczym skarżącej "uciekł" czas do złożenia skargi na decyzję z dnia […] kwietnia 2009 r., a który jak się okazało upłynął w dniu […] maja 2009 r. Zaskarżone postanowienie jest krzywdzące dla skarżącej, ponieważ w jej ocenie wskazane okoliczności uprawdopodabniają brak jej winy w uchybieniu terminu do złożenia skargi. Opóźnienie, jak zaznaczono, było niewielkie, bo zaledwie 26-dniowe, formalistyczne zaś podejście do sprawy zamyka skarżącej drogę do obrony jej praw.
W odpowiedzi na zażalenie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie wniosło o jego oddalenie.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.
Stosownie do art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako "P.p.s.a.", jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi o przywróceniu terminu do dokonania określonej czynności procesowej. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o przywrócenie terminu wiąże się z wystąpieniem czterech przesłanek łącznie, takich jak: złożenie wniosku o przywrócenie terminu, dochowanie terminu do złożenia tego rodzaju wniosku, uprawdopodobnienie braku winy w niedokonaniu czynności procesowej w przewidzianym terminie oraz jednoczesne dokonanie wraz ze składanym wnioskiem o przywrócenie terminu, czynności procesowej. Ponadto, stosownie do treści art. 86 § 2 P.p.s.a., we wniosku o przywrócenie terminu powinno zostać wskazane czy i jakie ujemne skutki dla strony w zakresie postępowania sądowego pociąga za sobą uchybienie terminu do dokonania określonej czynności.
Zgodzić się należy z poglądem Sądu I instancji, że wniosek "[…]" Sp. z o.o. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi nie mógł zostać uwzględniony, ponieważ nie został uprawdopodobniony brak winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi. Wnosząca skargę, będąc prawidłowo pouczona w decyzji o sposobie i terminie wniesienia skargi, podjęła w pierwszej kolejności starania o wzruszenie decyzji w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, dopuszczając w ten sposób ryzyko opisanej wyżej konsekwencji swojego działania. Jak już wskazano, pozytywną przesłanką przywrócenia terminu jest brak winy strony w uchybieniu terminu. O braku winy w uchybieniu terminu można natomiast mówić jedynie wtedy, gdy strona nie mogła usunąć przeszkody nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku (postanowienie NSA z 2 października 2002 r., V SA 793/03, Mon. Praw. 2002, nr 23, s. 1059).
W tej sytuacji, postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 8 września 2009 r. należy uznać za prawidłowe.
Z powyższych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku