II SA/Sz 1012/09 – Postanowienie WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-09-07
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Marzena Iwankiewicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] r. Nr […] w przedmiocie stwierdzenia w części nieważności decyzji w sprawie wydania uprawnień do kierowania pojazdami postanawia: odrzucić skargę
Uzasadnienie: Decyzją z dnia […] Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatrując wniosek M.L. o ponowne rozpatrzenie sprawy utrzymało w mocy decyzję własną z dnia […] stwierdzającą w części (dotyczącej kategorii […]) nieważności decyzji – Wójta Gminy […] z dnia […] r. dotyczącej wydania M.L. prawa jazdy Nr […] w zakresie kat. […].
Jak wynika z akt administracyjnych sprawy powyższa decyzja, zawierająca prawidłowe pouczenie o trybie i terminie jej zaskarżenia do sądu administracyjnego została wysłana na adres M.L. dnia […] r., o czym świadczy pieczęć urzędu pocztowego (k. […] akt administracyjnych). Przesyłka zawierająca decyzję organu II instancji, z powodu na niemożność jej osobistego doręczenia jak i braku osoby, która podjęłaby się oddać pismo adresatowi, została złożona w placówce pocztowej dnia […] r., na okres 7 dni, a zawiadomienie o tym umieszczono w skrzynce listowej (awizo). Na zwrotnym potwierdzeniu doręczyciel wskazał, że przesyłkę pozostawiono w placówce pocztowej Nr […]. Powtórnego awiza dokonano dnia […] r. We wskazanym terminie przesyłka nie została odebrana przez adresata, w związku z czym urząd pocztowy w dniu […] r. zwrócił przesyłkę do organu z adnotacją "zwrot nie podjęto w terminie".
Organ ponownie wysłał do M.L. decyzję, która została odebrana przez żonę adresata w dniu […]r. (k. […] akt administracyjnych).
Na wskazaną wyżej decyzję Kolegium M.L. złożył w dniu […] r. (data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym k. […]- akt sądowych), za pośrednictwem organu, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Szczecinie.
W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.
Pismem z dnia […]r. Kolegium wyjaśniło kwestię dwukrotnego wysłania decyzji do skarżącego. Kolegium wskazało, że zaskarżona decyzja z dnia
[…] r. została wysłana listem poleconym na adres M.L.
w dniu […] r., która to przesyłka nie została podjęta przez adresata, zatem uznano ją za doręczoną w trybie art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zaskarżone rozstrzygnięcie ponownie zostało wysłane na ten sam adres strony dnia
[…] r. w związku z przychyleniem się do prośby żony skarżącego, która podała, że nie odebranie decyzji wynikło z nieobecności małżonków w miejscu zamieszkania.
Reasumując Kolegium podniosło, że zaskarżone rozstrzygnięcie wysłane adresatowi w dniu […] r. należy uznać za doręczone w trybie art. 44 k.p.a., zaś późniejsze doręczenie decyzji nie było uzasadnione.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:
Zgodnie z treścią art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej ustawą "p.p.s.a.", skargę wnosi się, za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym lub w polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu (art. 83 § 3 ustawy p.p.s.a.). Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 83 § 2 ustawy).
W niniejszej sprawie zaskarżona decyzja została skarżącemu prawidłowo doręczona w trybie art. 44 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zwanej w dalszej części "k.p.a.".
Zgodnie z powyższym przepisem w razie niemożności doręczenia pisma adresatowi osobiście, albo w przypadku jego nieobecności dorosłemu domownikowi, poczta przechowuje pismo przez okres czternastu dni w swojej placówce pocztowej (§ 1 pkt 1). Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, o którym mowa wyżej, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy. Powyższe uregulowanie wprowadza tzw. fikcję prawną doręczenia pisma adresatowi co oznacza, iż przyjmuje się prawdziwość twierdzenia o doręczeniu bez względu, czy pismo rzeczywiście w ten sposób doszło do rąk adresata (por. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 9 listopada 2007 r. sygn. akt II SA/Sz 1077/07 dostępne na stronie internetowej www.orzeczenia.nsa.gov.pl).
Przesyłka zawierająca zaskarżoną decyzję została dwukrotnie awizowana w dniu […]r. oraz […] r., jednakże skarżący nie podjął jej w terminie. Stosownie do powołanego art. 44 k.p.a. decyzję należy uznać za doręczoną w dniu […] r., zatem trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął z dniem […] r., bowiem ostatni dzień terminu przypadł na sobotę. W tej sytuacji należy uznać, że skarga M.L. nadana w urzędzie pocztowym dnia […] r., została wniesiona z uchybieniem ustawowego terminu.
Jednocześnie należy wyjaśnić, że ponowne wysłanie decyzji przez organ administracji publicznej stronie, której wcześniej nie odebrała, nie niweczy skutków prawnych doręczenia dokonanego w trybie art. 44 k.p.a. (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 1999 r. sygn. Akt V SA 1880/98 LEX nr 49422).
Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.
W tym stanie rzeczy, na postawie art. 58 § 1 pkt 2 oraz art. 58 § 3 w zw. z art. 53 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

Uzasadnienie wyroku