II SA/Bk 628/09 – Postanowienie WSA w Białymstoku


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-09-30
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Stanisław Prutis /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Stanisław Prutis (spr.) po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. C. na decyzję Wojewody P. z dnia […] lipca 2009 r. nr […] w przedmiocie pozwolenia na rozbiórkę budynków p o s t a n a w i a odrzucić skargę.-
Uzasadnienie: Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 30 września skarżący został wezwany do nadesłania 3 odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 zł – w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia środka zaskarżenia.
Wezwanie do wykonania powyższych obowiązków skutecznie doręczono skarżącemu w dniu 20 października 2009 r. (k. 12). Termin na ich wykonanie mijał we wtorek 27 października 2009 r. W wyznaczonym terminie skarżący nie wykonał nałożonych na niego zobowiązań.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:
Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.
Natomiast w myśl art. 58 § 1 pkt 3 cytowanej ustawy, sąd odrzuci skargę, gdy nie uzupełniono w terminie jej braków formalnych.
Skarżący został prawidłowo wezwany zarówno do uiszczenia wpisu, jak i do uzupełnienia braków formalnych skargi w postaci nadesłania jej odpisów. Wezwanie zawierało pouczenie o skutkach prawnych niewykonania powyższych obowiązków. W wyznaczonym terminie skarżący nie uzupełnił braków skargi.
Mając na uwadze powyższe na mocy art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku