II SA/Go 759/09 – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.


Sygnatura:
6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie … (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne:
Oświata
Prawo miejscowe
Skarżony organ:
Rada Miasta
Data:
2009-09-21
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Treść wyniku:
Stwierdzono nieważność aktu prawa miejscowego w części
Sędziowie:
Grażyna Staniszewska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Brzezińska Sędziowie Sędzia WSA Grażyna Staniszewska (spr.) Sędzia WSA Marek Szumilas Protokolant sekr. sąd. Elżbieta Dzięcielewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 listopada 2009 r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego na uchwałę Rady Miejskiej z dnia […] r., nr XII/136/2007 w przedmiocie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 1.

Uzasadnienie wyroku