II SA/Bk 676/09 – Postanowienie WSA w Białymstoku


Sygnatura:
6122 Rozgraniczenia nieruchomości
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-10-26
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Stanisław Prutis /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Stanisław Prutis (spr.) po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Cz. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia […] sierpnia 2009 r. nr […] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie rozgraniczenia p o s t a n a w i a odrzucić skargę.-
Uzasadnienie: Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 26 października 2009 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 zł.
Wezwanie do wykonania powyższego obowiązku doręczono skutecznie pełnomocnikowi w dniu 2 listopada 2009 r. (k. 13 zwrotne potwierdzenie odbioru).
Termin na uiszczenie wpisu upłynął w poniedziałek 9 listopada 2009 r. Do chwili obecnej wpis ten nie wpłynął, co potwierdzone zostało przez Odział Finansowo – Budżetowy tutejszego sądu pismem z dnia 17 listopada 2009 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:
Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 i 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.
Skarżący został prawidłowo wezwany do uiszczenia wpisu. Wezwanie zawierało zgodne z prawem pouczenie o skutkach prawnych niewykonania powyższego obowiązku. W wyznaczonym terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania nie został on spełniony, co obligowało sąd do odrzucenia skargi.
Mając na uwadze powyższe na mocy art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku