I SA/Bk 490/09 – Postanowienie WSA w Białymstoku


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-10-27
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Treść wyniku:
Przyznano prawo pomocy w całości
Sędziowie:
Tomasz Oleksicki /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wydziału I: Tomasz Oleksicki, po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi Stowarzyszenia na R. R. W. i R. "J." w S. A. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia […] sierpnia 2009 r. Nr […] w przedmiocie określenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za […] rok p o s t a n a w i a przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.
Uzasadnienie: Stowarzyszenie na R. R. W. i R. "J." w S. A. wniosło o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. We wniosku wskazano, że dochody Stowarzyszenia nie pozwalają na opłacenie kosztów sądowych. Na dzień […] listopada 2009 r. Stowarzyszenie posiadało w kasie kwotę 64,26 zł oraz na koncie bankowym (Bank […] w S.) kwotę 20 zł. Dotychczasowym źródłem dochodu Stowarzyszenia były składki członkowskie. W roku bieżącym z tytułu wpłaconych składek uzyskano 80 zł.
Na dzień […] grudnia 2008 r. stan kasy Stowarzyszenia wynosił 40,38 zł, na koncie strona skarżąca posiadała 20 zł. Stowarzyszenie nie posiada żadnych środków trwałych, za ostatni rok obrotowy (2008) – k. 18-19.
Zgodnie z treścią art. 245 § 2 w zw. z art. 246 § 2 pkt 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie prawnej, a także jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w zakresie całkowitym następuje – gdy wykaże ona, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania. Zatem na wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, że znajduje się w sytuacji uprawniającej
do skorzystania z tego prawa.
W niniejszej sprawie przedstawione okoliczności uzasadniają stwierdzenie,
że Stowarzyszenie na R. R. W. i R. "J." w S. A. nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania.
Zgodnie z statutem celem tego Stowarzyszenia jest organizowanie współpracy, niesienie pomocy, stwarzanie optymalnych warunków dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturalnego i prawnego członków Stowarzyszenia i osób niezrzeszonych. Majątek Stowarzyszenia stanowią opłaty członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dotacje z działalności statutowej, dochody z działalności gospodarczej oraz dochody z majątku Stowarzyszenia (k. 21 i k. 27-29). Dotychczasowym źródłem dochodu Stowarzyszenia były jedynie składki członkowskie, zgodnie ze złożonym oświadczeniem w roku bieżącym strona skarżąca uzyskała z tego tytułu łącznie 80 zł. Stowarzyszenie nie posiada żadnych środków trwałych. Na dzień […] listopada 2009 r. Stowarzyszenie posiadało w kasie kwotę 64,28 zł oraz na koncie bankowym kwotę 20 zł.
Rozpatrując przedmiotowy wniosek w zakresie przyznania prawa pomocy wzięto również pod uwagę ilość spraw strony skarżącej zawisłych w tut. Sądzie
(na dzień 19 listopada 2009 r. jest to 5 spraw sygn. akt I SA/Bk 489/09; I SA/BK 490/09; I SA/Bk 491/09; I SA/Bk 509/09; I SA/Bk 510/09) i związanych z nimi kosztów sądowych (łącznie koszty samych wpisów sądowych wynoszą 1294 zł).
Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie art. 245 § 2 w zw.
z art. 246 § 2 pkt 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku