II GZ 232/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6173 Biegli sądowi i tłumacze przysięgli
Hasła tematyczne:
Koszty sądowe
Sygn. powiązane: VI SA/Wa 1537/09
Skarżony organ:
Minister Sprawiedliwości
Data:
2009-10-21
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Tadeusz Cysek /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : sędzia NSA Tadeusz Cysek po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia K. C. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 września 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 1537/09 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi K. C. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia […] czerwca 2009 r., nr […] w przedmiocie odmowy ponownego ustanowienia biegłym sądowym postanawia: oddalić zażalenie
Uzasadnienie: Zaskarżonym zarządzeniem z dnia 4 września 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 1537/09 Przewodniczący Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W., w powołaniu na art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a., i § 2 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), dalej: rozporządzenie RM z dnia 16 grudnia 2003 r. – wezwał K. C. – w związku z wniesioną przez niego skargą na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia […] czerwca 2009 r. nr […] w przedmiocie odmowy ponownego ustanowienia biegłym sądowym- do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł. Doręczając to zarządzenie pouczono skarżącego o prawie i trybie wnoszenia zażalenia. Korzystając z dokonanego pouczenia K. C. złożył w wyznaczonym terminie zażalenie. Wniósł o uchylenie ww. zarządzenia. Skarżący podniósł, że to strona przeciwna naruszyła prawo " i to ona powinna wnieść wpisowe".
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zażalenie podlega oddaleniu.
W rozpatrywanym środku zaskarżenia nie przedstawiono jakichkolwiek argumentów podważających legalność przedmiotowego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 4 września 2009 r.
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego we wskazanym zarządzeniu zgodnie z prawem wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od wniesionej przez niego skargi. W myśl bowiem reguły wyrażonej w art. 214 § 1 p.p.s.a. ten kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie zobowiązany jest do jej uiszczenia. Opłatą sądową od pism wszczynających postępowanie jest zaś wpis (art. 230 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Zgodnie natomiast z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Obowiązkiem Przewodniczącego Wydziału jest – jak stanowi cytowany przepis – wezwanie do uiszczenia należnej opłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod stosownym rygorem. W przypadku skargi rygorem tym jest odrzucenie skargi (art. 220 § 3 p.p.s.a.). Obowiązek uiszczenia kosztów sądowych, w tym wpisu od skargi (vide art. 211 i art. 212 p.p.s.a.) nie zachodzi w przypadkach określonych przez ustawodawcę, w szczególności w art. 239 p.p.s.a.
Wpis w niniejszej sprawie został ustalony przez Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. na podstawie § 2 ust. 4 rozporządzenia RM z dnia 23 grudnia 2003 r.
Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wpis został ustalony w prawidłowej wysokości. Stosownie bowiem do § 2 ust. 4 rozporządzenia RM z dnia 23 grudnia 2003 r. wpis stały w sprawach skarg dotyczących uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj i charakter, wynosi 200 złotych.
Skarga w niniejszej sprawie dotyczy odmowy ponownego ustanowienia biegłym sądowym, więc uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć. Wobec tego kwestionowane zarządzenie ustala wysokość wpisu w prawidłowej wysokości i opiera je na właściwej podstawie prawnej.
Z tych wszystkich względów orzeczono, jak w sentencji z mocy art. 184 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. w związku z art. 198 p.p.s.a.

Uzasadnienie wyroku