III SA/Łd 621/08 – Postanowienie WSA w Łodzi


Sygnatura:
6262 Radni
6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2008-11-25
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Oddalono wniosek o przyznanie prawa pomocy
Sędziowie:
Krzysztof Szczygielski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział III w składzie Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K.S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi K. S. na zarządzenie zastępcze Wojewody Ł. z dnia […] znak […] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego postanawia: oddalić wniosek tp.
Uzasadnienie: III SA/Łd 621/08
UZASADNIENIE
K.S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na zarządzenie zastępcze Wojewody Ł. z dnia […] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego. Pismem procesowym z dnia 22 grudnia 2008 r. skarżący wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.
Postanowieniem z dnia 18 lutego 2009 r. referendarz sądowy, po rozpoznaniu wniosku K. S., przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata i oddalił wniosek w pozostałym zakresie.
Wyrokiem z dnia 29 maja 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę.
W dniu 8 lipca 2009 r. wyznaczony z urzędu pełnomocnik skarżącego złożyła w sadzie opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od niniejszego wyroku.
W związku z odmową sporządzenia przez ustanowionego z urzędu pełnomocnika skargi kasacyjnej, skarżący samodzielnie sporządził i wniósł skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 maja 2009 r.
Postanowieniem z dnia 3 września 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił skargę kasacyjną sporządzoną osobiście przez K.S..
Pismem procesowym z dnia 14 września 2009 r. skarżący złożył kolejny wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.
Uzasadniając wniosek, skarżący powtórzył argumenty przedstawione we wniosku składanym uprzednio w niniejszej sprawie. W szczególności wskazał, że pozostaje na rencie chorobowej, korzysta z pomocy lekarskiej kilku lekarzy specjalistów. Jak wynika z uzasadnienia wniosku, również jego żona jest osobą chorą i przebywa na rencie chorobowej.
W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach podał, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną J. S. oraz córką J. S.. Na dochody gospodarstwa domowego składają się: świadczenie rentowe skarżącego w wysokości 1.050 zł, świadczenie rentowe jego żony w wysokości 650 zł oraz dochody z tytułu umowy o pracę jego córki w wysokości 720 zł. Daje to łączny dochód gospodarstwa domowego w wysokości 2.420 zł, a średniomiesięcznie na jednego członka rodziny – ok. 800 zł. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, skarżący jest właścicielem domu o powierzchni 125 m2, przy czym jak wyjaśnił w domu tym nie zamieszkuje. Jest także właścicielem mieszkania o powierzchni 48 m2 oraz nieruchomości rolnej o powierzchni 3,37 ha. Skarżący, zgodnie z oświadczeniem, nie posiada żadnych oszczędności ani przedmiotów o wartości przekraczającej 3.000 euro.
Z uzyskanych uprzednio, w związku z wezwaniem sądu do przedstawienia dodatkowych informacji o stanie majątku skarżącego, wynika, że w roku 2007 uzyskał łącznych przychód w wysokości 11.360,87 zł (PIT 40). Z załączonego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wynika natomiast, iż w roku 2008 r. pobierał rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 11.976,16 zł za rok 2008. Z przedstawionych wyciągów z posiadanych kont wynikało, że na dzień 23 stycznia 2009 r. saldo rachunku skarżącego w Banku A wynosiło 106,28 zł, na innym rachunku w Banku B saldo na dzień 31 stycznia 2009 r. wskazywało natomiast debet w kwocie -414,11 zł. Skarżący załączył ówcześnie także wyciąg z rachunku swojej żony, którego saldo wykazywało na dzień 27 stycznia 2009 r. 0,66 zł. Wyjaśnił także, że w roku 2007 i 2008 nie otrzymywał żadnych dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Stosownie do treści art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – dalej ustawa – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 powołanej ustawy, prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. W niniejszej sprawie skarżący wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.
Wskazać należy, iż w niniejszej sprawie prawomocnym postanowieniem referendarza sądowego z dnia 18 lutego 2009 r. skarżącemu zostało przyznane prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata. W pozostałym zakresie wniosek skarżącego został oddalony z uwagi na jego bezzasadność.
Uzasadnienie postanowienia referendarza z dnia 18 lutego 2009 r., w części dotyczącej oddalenia wniosku w zakresie dotyczącym zwolnienia od kosztów sądowych, zachowuje swoją aktualność również w stosunku do obecnego wniosku.
Zgodnie bowiem z art. 239 pkt 1 lit. d) ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, obowiązek uiszczenia kosztów sądowych nie ciąży na stronie skarżącej działanie lub bezczynność organu w sprawach ze stosunków pracy i stosunków służbowych. Przedmiotem skargi w niniejszym postępowaniu jest wygaśnięcie mandatu radnego.
Z kolei jak wynika z art. 262 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 powołanej ustawy, stronie korzystającej z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych może być ponadto przyznane prawo pomocy w zakresie dotyczącym zastępstwa prawnego, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Wniosek taki – o ustanowienie adwokata – skarżący złożył ponownie, przedkładając w dniu 15 września 2009 r. formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej zaznaczając, iż ubiega się o prawo pomocy w zakresie całkowitym.
Odnosząc się do tego wniosku wskazać należy ponownie na treść postanowienia referendarza sądowego z dnia 18 lutego 2009 r. Nie budzi bowiem wątpliwości, że powyższe postanowienie stanowiło podstawę do zwrócenia się przez sąd do Okręgowej Rady Adwokackiej w Ł. o wyznaczenie profesjonalnego pełnomocnika (adwokata) dla K. S. w sprawie z jego skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Ł. z dnia […]. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego.
W niniejszej sprawie, pismem z dnia 24 lutego 2009 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Ł.jako pełnomocnika delegowała adwokata w osobie J. H. Pełnomocnik w dniu 6 marca 2009 r. złożyła do akt sprawy pełnomocnictwo udzielone jej przez K. S. do prowadzenia sprawy przydzielonej z urzędu.
Wyjaśnić w związku z tym należy, że wyznaczenie adwokata z urzędu przez korporację prawniczą oraz podjęcie przez niego czynności w sprawie stanowiło wykonanie wydanego w danej sprawie postanowienia referendarza sądowego z dnia 18 lutego 2009 r. w części dotyczącej przyznania prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu. Pełnomocnik strony reprezentował ją w trakcie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi, składał wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz przygotował i następnie przedłożył opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.
Oznacza to, iż w powyższej sytuacji strona nie może skutecznie domagać się wyznaczenia kolejnego pełnomocnika z urzędu, bowiem przyznane jej prawo pomocy w tym zakresie zostało już skonsumowane. Wskazać w tym zakresie należy na pogląd wyrażony w postanowieniach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 kwietnia 2005 r., (sygn. akt II OZ 262/05) oraz z dnia 21 marca 2006 r. (sygn. akt II FZ 207/06), iż w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi brak jest przepisu, który uprawniałby stronę do żądania wyznaczenia kolejnego adwokata (radcy prawnego) w sytuacji, gdy dotychczas wyznaczony adwokat (radca prawny) nie spełnił jej oczekiwań (w ocenie strony nie działał zgodnie z jej interesem).
W tym stanie rzeczy, wobec ustalenia, iż postanowienie referendarza sądowego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie przyznania K.S. prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata zostało zrealizowane, uznać należało, iż zawarte we wniosku skarżącego żądanie wyznaczenia nowego adwokata jest bezprzedmiotowe.
Po przyznaniu prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata, nie jest możliwe ponowne przyznanie tego prawa w tym samym zakresie. Wniosek o przyznanie prawa pomocy skarżący mógłby wnieść w niniejszej sprawie tylko wówczas, gdyby wcześniejszy wniosek w tym przedmiocie został oddalony lub gdyby w kolejnym wniosku skarżący domagał się przyznania prawa pomocy w innym zakresie niż wcześniej przyznany.
Tym samym wniosek K. S.o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata nie może zostać uwzględniony i winien zostać oddalony jako bezzasadny.
Wobec powyższego, działając na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 245 § 3 w zw. z art. 239 pkt 1 lit. d), art. 262 w zw. art. 260 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.
Tp.

Uzasadnienie wyroku