II SA/Sz 702/09 – Postanowienie WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6330 Status  bezrobotnego
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-06-04
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Ustanowiono adwokata
Sędziowie:
Monika Bieńkowska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie Monika Bieńkowska po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z Jego skargi na decyzję Wojewody z dnia […] r., Nr […] w przedmiocie statusu bezrobotnego p o s t a n a w i a ustanowić adwokata
Uzasadnienie: We wniosku o przyznanie prawa pomocy złożonym na formularzu PPF skarżący L. G. wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.
W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wnioskodawca podał, że zamieszkuje wspólnie z […] z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Wnioskodawca nie posiada żadnego majątku ani przedmiotów wartościowych, jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. Źródło utrzymania czteroosobowej rodziny stanowią świadczenia emerytalne rodziców w łącznej kwocie […] zł. Siostra wnioskodawcy również jest osobą bezrobotną i nie uzyskuje żadnych dochodów.
Zgodnie z art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (§ 2). Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (§ 3).
Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym – gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy).
W przedmiotowej sprawie zastosowanie będzie miał art. 239 pkt 1 lit. b ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który stanowi, że nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach dotyczących statusu bezrobotnego.
Przedmiot niniejszej sprawy dotyczy statusu bezrobotnego, a więc mieści się w zakresie ww. ustawowego zwolnienia od kosztów. Strona wystąpiła o zwolnienie jej od kosztów sądowych, od których to ponoszenia jest zwolniona z mocy ustawy.
Wobec ustawowego zwolnienia skarżącego od ponoszenia kosztów sądowych w niniejszej sprawie, brak jest możliwości przyznania prawa pomocy w tym zakresie na mocy orzeczenia sądu.
Odnośnie wniosku o ustanowienie adwokata należy wskazać, że instytucja przyznania kwalifikowanego zastępstwa prawnego stanowi w istocie pomoc państwa dla osób, które z uwagi na ich trudną sytuację materialną nie mogą ustanowić profesjonalnego pełnomocnika z wyboru.
Mając na uwadze fakt, że skarżący nie uzyskuje żadnych dochodów i pozostaje na utrzymaniu rodziców, będących w podeszłym wieku i utrzymujących siebie i dwoje dorosłych dzieci ze świadczeń emerytalnych należy uznać, że zachodzą przesłanki do przyznania skarżącemu prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata na podstawie art. 246 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku