II SA/Bd 977/09 – Postanowienie WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-11-12
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Wiesław Czerwiński /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Wiesław Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Burmistrza Miasta i Gminy […] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w […] z dnia […] września 2009r.,sygn. akt […] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przejścia na rzecz Skarbu Państwa nieodpłatnie w zamian za emeryturę gospodarstwa rolnego postanawia: odrzucić skargę.
Uzasadnienie: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w […] decyzją z dnia […] września 2009r.,sygn. akt […] uchyliło decyzję Burmistrza Miasta i Gminy […] w sprawie wznowienia postępowania w sprawie przejścia na rzecz Skarbu Państwa nieodpłatnie w zamian za emeryturę gospodarstwa rolnego. Decyzja ta została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez Burmistrza Miasta i Gminy […].
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Stosownie do art. 50 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uprawniony do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym oraz inny podmiot, któremu ustawy szczególne przyznają prawo do wniesienia skargi.
Zgodnie jednak z utrwalonym orzecznictwem NSA przyznanie jednostce samorządu terytorialnego właściwości do orzekania w sprawie indywidualnej w formie decyzji administracyjnej wyłącza możliwość dochodzenia przez tę jednostkę jej interesu prawnego w trybie postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego. W takiej sytuacji jednostka samorządu terytorialnego nie ma legitymacji procesowej strony w tym postępowaniu , nie jest również podmiotem uprawnionym do zaskarżania decyzji administracyjnych do sądu administracyjnego.
Brak jest zatem przepisu prawa, który przyznawałby w niniejszej sprawie organowi pierwszej instancji uprawnienie do przekształcenia się w określonej fazie postępowania z organu podejmującego władcze rozstrzygnięcia w podmiot kwestionujący takie rozstrzygniecie w drodze skargi.
Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 cyt. ustawy, Sąd postanowił odrzucić skargę jako niedopuszczalną.

Uzasadnienie wyroku